Jdi na obsah Jdi na menu
 


Google Gadgets Editor Google Gadgets Editor

3. 6. 2008
 1. DocsDocs > 
 2. Submit a Gadget > 
 3. Odeslat Gadget > 
 4. Submit a Gadget > 
 5. API Overview > 
 6. Přehled API > 
 7. API Overview > 
 8. gadgets.* Developer's Guide > 
 9. gadgetů .* Developer příručka > 
 10. gadgets.* Developer's Guide > 
 11. Getting Started > 
 12. Začínáme > 
 13. Getting Started > 
 14. Writing Your Own Gadgets > 
 15. Writing Your Own Gadgets > 
 16. Writing Your Own Gadgets > 
 17. Development Fundamentals > 
 18. Rozvoj Základy > 
 19. Development Fundamentals > 
 20. Developer Tools > 
 21. Nástroje pro vývojáře > 
 22. Developer Tools > 
 23. Creating a User Interface > 
 24. Vytvoření uživatelského rozhraní > 
 25. Creating a User Interface > 
 26. Working with Remote Content > 
 27. Práce s vzdáleného obsahu > 
 28. Working with Remote Content > 
 29. Internationalization > 
 30. Internacionalizace > 
 31. Internationalization > 
 32. Non-English Gadgets > 
 33. Non-anglicky Gadgets > 
 34. Non-English Gadgets > 
 35. Publishing Your Gadget > 
 36. Publikování Vaše Gadget > 
 37. Publishing Your Gadget > 
 38. XML Reference > 
 39. XML Reference > 
 40. XML Reference > 
 41. gadgets.* API Reference > 
 42. gadgetů .* API Reference > 
 43. gadgets.* API Reference > 
 44. Legacy Developer's Guide > 
 45. Legacy Developer příručka > 
 46. Legacy Developer's Guide > 
 47. Getting Started > 
 48. Začínáme > 
 49. Getting Started > 
 50. Writing Your Own Gadgets > 
 51. Writing Your Own Gadgets > 
 52. Writing Your Own Gadgets > 
 53. Development Fundamentals > 
 54. Rozvoj Základy > 
 55. Development Fundamentals > 
 56. Developer Tools > 
 57. Nástroje pro vývojáře > 
 58. Developer Tools > 
 59. Creating a User Interface > 
 60. Vytvoření uživatelského rozhraní > 
 61. Creating a User Interface > 
 62. Working with Remote Content > 
 63. Práce s vzdáleného obsahu > 
 64. Working with Remote Content > 
 65. Financial Gadgets > 
 66. Finanční Gadgets > 
 67. Financial Gadgets > 
 68. Internationalization > 
 69. Internacionalizace > 
 70. Internationalization > 
 71. Non-English Gadgets > 
 72. Non-anglicky Gadgets > 
 73. Non-English Gadgets > 
 74. Publishing Your Gadget > 
 75. Publikování Vaše Gadget > 
 76. Publishing Your Gadget > 
 77. API Reference > 
 78. API Reference > 
 79. API Reference > 
 80. New! > 
 81. Novinka! > 
 82. New! > 
 83. New! > 
 84. Novinka! > 
 85. New! > 
 86. Desktop Gadget API > 
 87. Desktop Gadget API > 
 88. Desktop Gadget API > 
 89. Browse Webpage Gadgets > 
 90. Lidé www stránek Gadgets > 
 91. Browse Webpage Gadgets

Writing Your Own Gadgets Writing Your Own Gadgets

Getting Started introduces you to gadgets and the Google Gadgets Editor, which lets you edit gadgets and preview your changes without even leaving the developer guide. Začínáme Vám gadgetů a Google Gadgets Editor, který vám umožní editovat gadgetů a náhled vaše změny, aniž by se museli developer průvodce. The next step is creating your own gadgets. Dalším krokem je vytvoření vlastní miniaplikace. This document tells you how. Tento dokument vám řekne, jak na to.

Contents Obsah

 1. Basic Steps Základní kroky
 2. Adding the Developer Gadget Přidání vývojáře Gadget
 3. Anatomy of a Gadget Anatomie gadget
  1. Defining Content Vymezení obsahu
  2. Defining User Preferences Definování Uživatelské nastavení
  3. Defining Gadget Preferences Definování Gadget Nastavení
 4. Remember: Gadgets are Public Pamatujte si: Gadgets jsou veřejné
 5. Where to Go From Here Co dělat teď

Basic Steps Základní kroky

Here are the basic steps you follow to create and deploy a gadget: Zde jsou základní kroky použít k vytvoření a nasazení modul:

 1. Use the Google Gadgets Editor (GGE) or any text editor to write your gadget specification, and host it on a public web server. Pomocí Google Gadgets Editor (GGE), nebo libovolného textového editoru napsat svůj gadget specifikace, a hostovat na veřejných webových serverů. The easiest way to do this is through GGE . Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je prostřednictvím HEP. When you save a gadget in GGE, it is automatically hosted in the GGE environment. Když uložíte gadget v HEP, je automaticky hostí v HEP životního prostředí.
 2. In GGE, choose File > Publish . HEP, zvolte Soubor> Publikovat.
 3. In the Publish Your Gadget dialog, choose Add to my iGoogle page . V publikovat své Gadget dialogovém okně zvolte Přidat do mého stránku iGoogle. If you don't already have an iGoogle page, you must create one as described in Getting Started . Pokud vám nebude již mít iGoogle stránku, musíte vytvořit, jak je popsáno v "Začínáme".
 4. Go to http://www.google.com/ig , and make sure you are logged in. You will see the gadget you just published to iGoogle. Přejít na http://www.google.com/ig, a ujistěte se, že jste přihlášen Uvidíte gadget jste právě zveřejněna na iGoogle.

See Google Gadgets Editor: Get Started Now for additional publishing options available through GGE. Viz Google Gadgets stránek: Začněte nyní na další možnosti publikování k dispozici prostřednictvím HEP.

You can use File > Upload to upload gadget resources into GGE. Můžete použít Soubor> Uložit vkládat gadget zdrojů do HEP. Once they are hosted on GGE, you can use them in your gadgets. Jakmile jsou hostované na HEP, můžete použít při vašich gadgetů. For example, to upload an image you want to include in a gadget: Pokud například chcete nahrát obrázek, který chcete zahrnout do gadget:

 1. Choose File > Upload , and browse to your image file in the file system. Zvolte Soubor> Uložit a přejděte na svůj obrázkový soubor v systému souborů.
 2. Click Upload to upload the file. Klepněte na tlačítko Nahrát pro nahrání souboru.
 3. One you've uploaded the file, you can get its full URL by clicking the file name in the upper right corner of GGE. Jednou jste nahráli soubor, můžete si jeho plnou URL kliknutím na název souboru v pravém horním rohu HEP. For example: http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/114770342902047654452/myimage.jpg . Například: http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/114770342902047654452/myimage.jpg. You can use this URL to reference the image file in your gadget spec. Můžete použít tuto adresu URL pro odkaz na soubor s obrázkem ve vašem gadget spec.

If you are not authoring, hosting, and publishing your gadget through GGE, you must find another way to host it on an external server. Pokud si nejste authoring, hosting, a publikování svých gadget prostřednictvím HEP, musíte najít jiný způsob, jak hostovat na externí server. An alternative is Google Code hosting . Alternativou je Google Code hosting. You can add any gadget to iGoogle directly by typing the gadget's URL into the Add by URL text box in the iGoogle content directory . Můžete přidat jakýkoliv modul gadget na iGoogle přímo zadáním gadget URL do Přidat prostřednictvím adresy URL do textového pole iGoogle obsah adresáře.

Adding the Developer Gadget Přidání vývojáře Gadget

The developer gadget acts a "command center" for all of the gadgets on your iGoogle page. Developerský gadget akty A "centrum" pro všechny uvedené moduly gadget na svou stránku iGoogle. In addition to listing all the gadgets that you're running, it lets you add, view, and manage gadgets. Kromě výpis všech gadgetů, které máte, to vám umožňuje přidat, zobrazit a spravovat modulů. The developer gadget gives you features that you will need if you're doing gadget development. Developerský gadget vám funkce, které budete potřebovat, pokud budete dělat gadget rozvoje. For example, it lets you add gadgets that are "broken," which is useful when you are actively changing a gadget. Například, to vám umožňuje přidat miniaplikace, které jsou "rozdělená", což je užitečné, když jsou aktivně změna gadget.

To add the developer gadget, click here: Chcete-li přidat vývojář gadget, klikněte zde:

Přidat na Google

Developer Gadget

In the developer gadget you can click on individual gadget links to view their XML specifications. V vývojář miniaplikace můžete kliknout na jednotlivé odkazy gadget pro zobrazení jejich XML specifikace. This is a good way to see how other gadgets are implemented. To je dobrý způsob, jak zjistit, jak jsou implementovány další moduly Google Gadgets.

You don't need to worry about advanced developer gadget features for now. Nemusíte se starat o pokročilé vývojářské vlastnosti gadget pro teď. They are discussed in more detail here . Jsou diskutovány podrobněji zde. But one feature you may want to take advantage of right away is the Cached checkbox. Ale jedna vlastnost možná budete chtít využít hned, je ve vyrovnávací paměti políčko. By default, gadget specifications are cached. Ve výchozím nastavení miniaplikace specifikace jsou z cache. You should uncheck Cached for gadgets while you are working on them. Ty by měly zrušit zaškrtnutí ve vyrovnávací paměti pro gadgety, když pracujeme na nich. This lets you see your edits instead of the cached gadget. To vám umožňuje vidět vaše úpravy místo v archivu gadget.

Anatomy of a Gadget Anatomie gadget

Once you understand how to edit and publish gadgets, you're ready to include more advanced features in your gadget specifications. Jakmile pochopil, jak upravit a publikovat gadgetů, jste připraveni, aby zahrnovala více pokročilých funkcí ve své gadget specifikace. The XML gadget specification consists of 3 major parts: XML gadget specifikace se skládá ze 3 hlavních částí:

 • Content Section. Obsah oddílu. The <Content> section is where the real work of your gadget happens. Na <Content> sekci, kde je skutečná práce na váš gadget se bude dít. It is where you specify the type of gadget, your programming logic, and often the HTML elements that determine the appearance of your gadget. Je-li zadat typ modulu se vaše programové logiky, a často HTML prvků, které určují vzhled vašeho gadget.
 • User Preferences. Uživatelské nastavení. The <UserPrefs> section defines controls that allow users to specify settings for the gadget. Na <UserPrefs> část definuje ovládací prvky, které uživatelům umožňují zadat nastavení pro lenost. For example, a personalized greeting gadget might provide a text field for users to specify their names. Například osobní pozdrav gadget by mohlo být textové pole pro uživatele k zadání svého jména.
 • Gadget Preferences. Gadget Preferences. The <ModulePrefs> section in the XML file specifies characteristics of the gadget, such as title, author, preferred sizing, and so on. Na <ModulePrefs> sekce v XML souboru určuje vlastnosti modulu gadget, jako jsou název, autor, preferované velikosti, a tak dále.

Note: Within the XML attributes in a gadget spec, you need to "escape" (that is, properly encode) certain characters so that they will be interpreted correctly. Poznámka: Do XML atributů v gadget spec, co potřebujete k "úniku" (to je správně zakódovat) některé znaky tak, že budou správně interpretovány. For more information, see Escaping Special Characters . Pro více informací viz uniknout speciální znaky.

When writing a gadget, you should start with the <Content> section. Při psaní gadget, měli byste začít s <Content> části.

Defining Content Vymezení obsahu

The <Content> section represents the "brains" of a gadget. Na <Content> část představuje "mozky" z miniaplikace. The <Content> section defines the type of content, and either holds the content itself or has a link to external content. Na <Content> část definuje typ obsahu, a to buď obsah udržuje sám, nebo s odkazem na externí obsah. The <Content> section is where the gadget attributes and user preferences are combined with programming logic and formatting information to become a running gadget. Na <Content> sekci, kde je gadget atributy a uživatelské preference jsou kombinovány s programováním logiky a formátování informací, aby se stal běžícím gadget.

The easiest way to create your gadget is to simply place HTML (and optionally, JavaScript or Flash) into the <Content> section. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit svůj gadget je jednoduché, místo HTML (a volitelně, JavaScript nebo Flash) do <Content> části. Experienced web developers can read Choosing a Content Type for other options relating to access control, remote hosting, using alternative scripting languages, and other topics. Here's a simple sample gadget. Zkušení tvůrci webu můžete přečíst Výběr typu obsahu pro další možnosti týkající se přístupu, vzdálený hosting, používající alternativní skriptovací jazyky, a dalších tématech. Zde je jednoduchý vzorek gadget. This gadget displays a clickable photograph that opens a photo album in a new HTML page: Tento gadget zobrazí fotografie kliknout aby se otevře foto album v nové HTML stránky:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <Module>  <ModulePrefs title="Go to Photo Album" height="250" scaling="false" />  <Content type="html">  <![CDATA[   <div style="text-align:center"><a    id="Riggs" title="My Photo Album" target="_blank"    href="http://picasaweb.google.com/doc.examples/ShelfBoy"> <? xml version = "1,0" encoding = "UTF-8"?> <Module> <ModulePrefs title="Go na fotografii Album" height="250" scaling="false" /> <Content type="html"> <! [CDATA [<div style="text-align:center"> <a id = "vrtných plošinách" title = "My Photo Album" TARGET = "_blank" href = "http://picasaweb.google.com/doc .examples / ShelfBoy "> 
<img border="0" alt="Photo" src="http://doc.examples.googlepages.com/Riggsie-OP.jpg" <img border = "0" alt = "foto" src = "http://doc.examples.googlepages.com/Riggsie-OP.jpg"
title="Click Here."></a> title = "Klikněte zde ."></ a>
</div> ]]> </Content> </Module> </ div>]]> </ Obsah> </ modul>

This is the running gadget: Jedná se o chod gadget:

 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 18
Celkem: 3013494
Měsíc: 30877
Den: 1228

 
 

Geo Visitors Map web analytics http://www.games-casino.us