Jdi na obsah Jdi na menu
 


dsmTechNews dsmTechNews NOVINKY Z CELÉHO SVĚTA

10. 2. 2009

 

 

http://72.14.221.102/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://dsmtechnews.com/links/&prev=/search%3Fq%3D%2522https://www.ineedhits.com/cart.aspx%253Fsku%253DSUBMIT-FREE%26hl%3Dcs%26lr%3D%26rlz%3D1T4SUNA_enUS288CZ289%26sa%3DG&usg=ALkJrhhRWihPAVFsEAAIhAYTL9CBm9FHIg

 

dsmTechNews dsmTechNews

syndicated content powered by FeedBurner syndikátní obsah powered by FeedBurner

 

Subscribe Now! Objednat nyní!

...with web-based news readers. ... s web-založené novinky čtenářů. Click your choice below: Klikněte volbu:

addtomyyahoo4 Objednejte v NewsGator Online Doplňovat Můj AOL
Upisují Rojo Objednejte se Bloglines Přidat na netvibes
Přidat na Google

...with other readers: ... jinými čtenářům:

původní krmivo View Feed XML View Feed XML

Embed this content on your site Vložte tento obsah na vašich stránkách

Embed with: SpringWidgets Embed s: SpringWidgets

FeedBurner makes it easy to receive content updates in My Yahoo!, Newsgator, Bloglines, and other news readers. FeedBurner usnadňuje dostávat obsahu aktualizacích Moje Yahoo! NewsGator, Bloglines a ostatní novinky čtenářů.

Learn more about syndication and FeedBurner... Přečtěte si více o syndikační a FeedBurner ...

Current Feed Content Aktuální Krmivo Obsah

 • Weekly Giveaway - Free Orbita Freestyle Mouse @ DragonSteelMods Týdenní prozradí - Volný Orbita Freestyle Myš @ DragonSteelMods

  Posted: Sun, 15 Feb 2009 17:21:48 +0000 Posláno: Sun, 15 Feb 2009 17:21:48 +0000

  Weekly Giveaway - Free Orbita Freestyle Mouse @ DragonSteelMods Týdenní prozradí - Volný Orbita Freestyle Myš @ DragonSteelMods

  So I’m thinking it’s time to clean out my attic, alot of the stuff I get for review goes back in the box and sits in my attic for possibly a backup, or I just give them away to family and friends. Takže myšlení dojde čistitelné mou půdy hodně hmotou Dostávám pro recenzi sahá v kolonce a sedí mé podkrovní pro eventuálně záložní nebo Jenom jim pryč na rodinné a přátel. Taking stock though i’ve got way too much stuff up there, I can’t even walk in there at this point it’s so cluttered. Posouzení stavu i když jsem se dostal příliš daleko tak se tam nemůžu ani chodit tam v tuto chvíli je to tak zaplněný.

  So I’m trying something new here, I’m going to give away one thing per week, Sunday to Saturday, no promises though, I will try and get it done every week, but I’m just very busy… Tak jsem chtěl vyzkoušet něco nového tady, budu dát pryč jednu věc za týden, neděle do soboty, žádné sliby, ale budu se snažit si ho udělat každý týden, ale jsem velice zaneprázdněná ...

  Continue on to learn more… Pokračujte učit více ...

  Link: http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11652&Itemid=1 Link: http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11652&Itemid=1

  AddThis
 • IEEE FireWire 1394 & USB 2.0 8-port Combo PCI Card @ DragonSteelMods FireWire IEEE 1394 a USB 2.0 8-portový Combo PCI karta @ DragonSteelMods

  Posted: Sun, 15 Feb 2009 16:02:08 +0000 Posláno: Sun, 15 Feb 2009 16:02:08 +0000

  Title: IEEE FireWire 1394 & USB 2.0 8-port Combo PCI Card @ DragonSteelMods Název: FireWire IEEE 1394 a USB 2.0 8-portový Combo PCI karta @ DragonSteelMods

  Review Link: http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11651&Itemid=1 Odkaz na recenzi: http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11651&Itemid=1

  Review Snipit: Recenze Snipit:
  “USB and FireWire have become the standard for connecting our stuffs to our computers, well more USB than FireWire now, but there’s still a lot out there for it. "USB a FireWire staly standardní návazných naše krmivy k našim počítačů dobře více USB než FireWire nyní ale stále hodně tam jej. Since so much stuff uses these ports it’s very easy to quickly run out of ports, so we’ve got to purchase an additional expansion card to add more of these ports to our computer. Jelikož tolik věci pouľívá přístavům je snadno rychle vyčerpá přístavů so máme zakoupit dodatečnou expanze kartu přidat těchto porty naše počítači. So today I’ve got a solution for you, an inexpensive one at that, it’s from our friends at USBFever and it adds eight more ports for you, five USB and three FireWire. Takže dnes Mam roztokem pro Vás nenákladné jednom že je našich přátelé na USBFever a přidává osm více přístavů Vám pět USB tři FireWire. The interesting thing about this care is that it has both external and internal connections on the card making it a bit more useful that other card of this type Zajímavých věcí o této péče je, že má vnější i vnitřní spojů na kartě takže je trochu užitečný, že jiné karty tohoto typu

  AddThis
 • The ‘I Need A New Phone’ Contest @ TestFreaks Se 'Potřebuji Nové Telefon' Contestu @ TestFreaks

  Posted: Sun, 15 Feb 2009 14:30:33 +0000 Posted: Nedělí 15 únorem 2009 14:30:33 +0000

  Title: The ‘I Need A New Phone’ Contest @ TestFreaks Title: 'Potřebuji nový telefon' Soutěž @ TestFreaks

  Link: http://www.testfreaks.com/blog/information/the-i-need-a-new-phone-contest/ Link: http://www.testfreaks.com/blog/information/the-i-need-a-new-phone-contest/

  Snipit:
  “We at TestFreaks have all kinds of fun testing assorted gadgets, and hardware, but we especially like phones, everybody has one and they can relate. "My v TestFreaks mají všechny druhy zábavy testování nejrůznějších gadgets a hardware, ale zejména jako jsou telefony, každý má jeden a mohou týkat. One thing we’ve learned that not all phones are created equal though, and I’m sure you’ve found that out yourself as well. Jedna věc we've naučil že všechny telefonech vytvořena rovného když Jsem jisti jste nalezena že ven sami stejně. I know many of you out there have bought phones, only to be stuck in a contract with a phone that you just don’t like and are overall not very happy with. Vím mnohé vás panovaly koupil telefonech pouze přilepená v smlouvu s telefon stačí neradi a celkovou nevelkých radost. We’re going to help you out with that though, we’ve partnered with Samsung and Pantech to give away four new phones to four lucky people to replace their current phones” We're chystá pomůže s že třebaže jsme partnerský s Samsung a Pantech dát pryč čtyři telefony čtyřem kliku lidí nahradit jejich současný telefony "

  AddThis
 • Iomega 160gb 2.5″ Silver Portable Hard Drive USB @ TestFreaks Iomega 160gigabajt 2,5 "Silver Přenosný pevný disk USB @ TestFreaks

  Posted: Sun, 15 Feb 2009 14:30:01 +0000 Posláno: Sun, 15 Feb 2009 14:30:01 +0000

  Title: Iomega 160gb 2.5″ Silver Portable Hard Drive USB @ TestFreaks Název: Iomega 160gigabajt 2,5 "Silver Přenosný pevný disk USB @ TestFreaks

  Link: http://www.testfreaks.com/blog/review/iomega-160gb-25-silver-portable-hard-drive-usb/ Link: http://www.testfreaks.com/blog/review/iomega-160gb-25-silver-portable-hard-drive-usb/

  Snipit:
  “Today for review I’ve got the Iomega Silver Portable Hard Drive, it’sa 2.5″ drive with a 160GB capacity and a USB interface. "Dnes recenzi i've dostal Iomega Silver Přenosná Pevný Drive jde 2,5" mechaniku s 160gigabajt kapacitou a USB. It comes in a nice silver enclosure that is supposed to protect it from damages and included with the drive is useful piece of software to help you backup your files. Dodává se v pěkné stříbrné kabiny, který má chránit před škodami a součástí mechaniky je užitečný software, který vám pomůže zálohovat vaše soubory. "

  AddThis
 • Cooler Master Black Label Hyper Z600 CPU Cooler Studenější Master Black Label Hyper Z600 CPU Chladnější

 

Who links to my website?

http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=ar&tl=cs&u=http://del.icio.us/

http://www.partypoker.com/#

http://promo.betfair.com/poker/bf1000.asp?rfr=6014 

http://en.4you.100links.com/video/?fgs=1

http://en.4you.100links.com/video/detail_life/5118194/%3D%3DQY6EDM6s3c6UjOiQXa0xWZiszc6ITO6IST5BiRylWZuRGITlmbnlmbnBiQyVWYrBSQ3FWehIyOzpDN6IyYvRWZiszc6UjOiYXakV2biszc6IjOikGZiszc6cjOiUTMxgTM5QjI7MnO4ojIzVHcwxWalJnI7MnO0ojIslmZlJyOzpjN6ISY1RHavJnI7MnO3ojI59GbtFGZpJyOzpTM1ojIk1WZklWYfJWanlWbhdWZiszc6YTN6ICa0RHc68yLp1WYuQWYkFmLuVGdv42Z49idpRWZv9iYpd2LwIzL2M2L1ETM4ETO04iawd2P0NXPwETM4ITM1czM1IyOzpTM5ojIk1WZklWYfBncvZWasVGdoVXbiJyOzpTN2ojIoRHdwpzLvkWbh5CZhRWYu4WZ09Ccm9iYpd2L5ZXYOlHWXtUWSdlUvBHaOlEcxdXdTx0Sw5iawdmI7MnOxIjOiQWblRWah91dpRGdoJyOzpDM6IiI7MnOxMjOiQWblRWah9Fall2ZoRnI7MnOwojIiszc6cjOiIXZsFGdlRmI7EmO0ozezpzN6IyclNGdp9mbiszc6UjOiYXakV2biszc6QjOiQXewVmI7MnO2ojI3lmbk92diszc6IjOi4GcisTa6AzOzpjM6Iib3JyOppzM70Xf/