Jdi na obsah Jdi na menu
 


GLOBAL CLIMATE

6. 1. 2013

<- Otvorenie eBesucher Banner -> < href = "http://www.ebesucher.de/index.php?ref=pesak" cieľ = "_blank" > Reklama v návštevník výmeny a výmeny mail <-! - koniec eBesucher Banner ->

www.zmenyklimatu.estranky.cz/ Click here to get 1 Million Guaranteed Real Visitors, FREE! 64.233.167.104 [data center down]<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zvětšit mapu

 

Telegraph.co.uk

www.telegraph.co.uk/search/ 

 

 

 

 humor Byrokraté nemají smysl pro humor

 translate.google.com/translate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.ip-adress.com%2Fwhat_is_my_ip%2F&sl=en&tl=cs&history_state0=

free counters

Download the WordPress plugin here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.co2solidaire.org/CO2solidaire: un label pour préserver le climat. Réduire les impacts de ses émissions de CO2 par une compensation volontaire en faveur des pays en développement.

 AUSTRÁLIE 2009   maxsite.cz

 http://www.smh.com.au/interactive/2009/national/darkestday/

Duke Knihovny>

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.pesak.eu/clanky/topica&ei=gY-zScGBJpaK1QWAoe2YAQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dbin%2Badv%2Bsite:www.pesak.eu%26hl%3Dcs

 http://72.14.221.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://www.science.org.au/nova/&prev=/search%3Fq%3Dbin%2Badv%2Bsite:www.pesak.eu%26hl%3Dcs&usg=ALkJrhgWN713PHEU2MzH2EUqD5htcpYAPQ

Download - Madagascar

Commander, Naval meteorologie a oceánografický Command je upevnění příkaz webových přítomnost v souladu se ministerstvo obrany (DoD) a Navy poradenství. The US Naval Oceanography portal will be the single access point for all public facing Meteorology and Oceanography products and services. US Naval oceánografický portál bude jednotný přístupový bod pro všechny veřejné čelí meteorologie a oceánografický produktů a služeb. This publicly-accessible portal is currently online at http://www.usno.navy.mil and is being populated. Tato veřejně přístupná-portál je v současné době on-line na http://www.usno.navy.mil a je obydlených. In the near future, non-DoD users will be redirected to this portal. V blízké budoucnosti, non-DoD uživatelé budou přesměrováni na tento portál.

DoD customers can access all operational data, products and services via the NIPRnet Naval Oceanography Portal site at https://oceanography.navy.mil (CAC required). DoD zákazníci mohou mít přístup k veškeré provozní údaje, produktů a služeb prostřednictvím NIPRnet Naval oceánografický stránky portálu na adrese https: / / oceanography.navy.mil (CAC požadované).

Friends

                                                                                                        

a      b      c      e      my dad

 

 

 

 
.
       

Welcome to PesakGirl.com!

This page is for my friends and I.

You are welcome to explore.

 

 
 
       
       
       
 

Photos: Earth >> Europe >> Serbia >> North >> Serbia >> Belgrade

Register

Critiques [Translate]

hahaha! I assume it's a female tree right? ;)
Thanks for sharing Dina
Sotiris

Calibration Check
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
 
by
 

 

 

Moonset and AlpenGlow over the Colorado Rocky Mountains Moonset a červánky nad Colorado Skalnaté hory

In September/2008, I captured some nifty pictures of the full moon setting over the Colorado Rockies. These were taken through a window, so I've been wanting to reshoot from a better vantage point with a longer lens. Fortunately, a full moon happens monthly, and with my kids at a sleepover, I had another opportunity in January/2009. Official Moonset time on 1/11/2009 was 7:55 (azimuth 298°) ... V September/2008 jsem zachytil šikovný některé snímky z úplňku nastavení přes Colorado Rockies. Tyto byly pořízeny přes okno, tak jsem se chtěla od reshoot lepší Vantage Point s delší objektiv. Naštěstí je úplněk happens měsíčně, a moje děti na sleepover jsem měl další příležitost v January/2009. Úředním Moonset čas na 11.1.2009 byl 7:55 (azimut 298 °) ... but it obviously drops below the mountains before then. ale samozřejmě klesne pod horami do té doby. Sunrise time was 7:22 so there would be some ambient light to balance the bright moon. Sunrise čas 7:22 takže by se některé okolním osvětlení vyvážení světlých měsíc. So after a double feature (Star Wars I/II) at a neighbors with the kids, I packed all my gear (including a 300mm/F4 from my friend Carol - thanks!), and set the alarm for 6:45. Takže po dvojí funkci (Star Wars I / II), na sousedy, s dětmi, mám zabaleno všechny mé zařízení (včetně 300mm/F4 od mého přítele Carol - díky!), A nastavit budík na 6:45. It was pretty dim outside, but I could see a solid bank of clouds and no Moon visible to the West - DARN! Bylo to docela přitlumit mimo, ale já jsem mohl vidět solidní banka oblaků a Moon žádné viditelné na Západ - Darn! However, there was a faint line of sky above the mountains, so I headed out for the 10 minute drive to an overlook on Arapahoe just West of 75th Street. Přesto se zdá, že byl slabý linie oblohu nad horami, takže jsem v čele se za 10 minut jízdy na přehlédnout Arapahoe jen na západ od 75. ulice.It's a challenge taking pictures at this time as the light is changing very fast. Je to výzva fotografování v tuto chvíli ve světle se mění velmi rychle. Plus your eye is better able to capture the broad dynamic range of light and saturated colors better than the camera, so some post-processing is needed to reflect what it really looked like. Plus vaše oči jsou schopny lépe zachytit široký dynamický rozsah světla a nasycených barev lepší než fotoaparát, takže některé post-zpracování, je zapotřebí, aby odrážela co to opravdu vypadal. I had an intervalometer attached to the Canon 50D and planned to take a picture every 2 seconds as the moon touched the mountains, and then set ... which takes less than 3 minutes. Měl jsem intervalometer připojené k Canon 50D a plánuje přijmout obrázek každé 2 sekundy za měsíc dotkl hory, a pak nastavit ... která trvá méně než 3 minuty.

7:05 - looking West 17 minutes before sunrise - cloud layer just above the mountains now visible - darn! 7:05 - hledáte West 17 minut před východem slunce - mrak vrstva těsně nad horách nyní viditelné - látat!

7:14 - 8 minutes before sunrise as clouds light up with some pretty amazing colors 7:14 - 8 minut před východem slunce za mraky svítit některé docela úžasné barvy
Mouse-Over Image for Labels Mouse-Over Image pro Labels

7:15 - fairly flat horizon to the East and the Sun will pop up in 7 minutes 7:15 - poměrně plochý horizont na východě a Slunce bude pop do 7 minut

7:21 - AlpenGlow (reflected sunlight just before sunrise) on Mount Meeker and Longs Peak 7:21 - červánky (odráží slunečního světla těsně před východem slunce) na Mount Meeker a touží štít
Mouse-Over Image for Daytime Shot 3 days earlier Mouse-Over Image pro Daytime Shot 3 dny dříve

7:24 - Moon pops out from the upper layer of clouds ... 7:24 - Moon POPs z horní vrstvu mraků ... but about to enter the lower layer - darn! ale asi na vstup do nižší vrstvy - látat!The first three pictures were taken using a Canon 40D and Canon 10-22 wide angle lens. The last two pictures were taken with a Canon 50D and 300mm/F4 lens. All tripod mounted except the mini-van which is slightly fuzzy/noisy due to the hand-held 1/20 second and ISO 1600 exposure. První tři snímky byly pořízeny pomocí Canon 40D a Canon 10-22 širokoúhlého objektivu. Poslední dva snímky byly pořízeny s Canon 50D a 300mm/F4 objektivu. Stativ Všechny namontováno kromě mini-van, která je mírně fuzzy / hlučný díky na ruka-konat 1 / 20 sekundy a ISO 1600 expozice. The Clouds made for some cool pictures, but due to the lower layer over the mountains, I wasn't able to capture a sequence of the moon setting. In addition, it was cloudy to the East, so shortly after rising, the Sun was then obscured, which reduced the ambient light and the Moon still has about 5 minutes to "touch" the mountains. The moonshot above is a full-frame crop taken at 1/125s, F/5, and ISO 400 - the moon is a bit blown out, so I'd probably shoot around 1/250s next time. Plus while the 300/F4 provided more reach than my 55-250 lens , I'd love to get tighter since even with the 15 megapixel 1.6x 50D, the moon is only ~650 pixels in diameter. Mraky se na některé obrázky v pohodě, ale vzhledem k nižší vrstvy po horách, jsem nebyl schopen zachytit posloupnost měsíc nastavení. Navíc bylo cloudy na východě, tak krátce poté, co roste, Slunce bylo poté zakryt, který snižuje okolní světlo a Měsíc stále ještě asi 5 minut do "touch" horách. K vypuštění kosmické lodě na Měsíc výše je plný-rám plodina přijímají na 1/125s, F / 5, ISO 400 - za měsíc je bit foukané, tak bych asi střílet kolem 1/250s příště. Plus zatímco 300/F4 předpokladu dosáhne více než můj objektiv 55-250, hrozně rád bych si ještě přísnější, protože s 15 megapixel 1.6x 50D, Měsíc je jen ~ 650 pixelů v průměru.

Sun and Moon times can be found at the US Naval Observatory and azimuth can be found here. Slunce a Měsíc krát lze nalézt na americké námořní observatoři a azimutu lze nalézt zde.

 

 

 

IP Locator. IP Tracker a IP Locator. ip adresa tracker

 

 You've got 30 minutes and counting:
-> http://www.3f9k.com/isuper.htm

 

 

 


My site is worth $3394.5.
How much is yours worth?

Free UK Discount Vouchers and Promotional Offers  

 

1 million banner ads for support

 

pesakJméno (požadováno)

 

 
 

Náhledy fotografií ze složky ODRA, LES A SNĚŽENKY