Jdi na obsah Jdi na menu
 


CBS NEWS

20. 5. 2009

 

 

translate.google.com/translate

 
 
 
 
Advertisement

The Mortgage Meltdown Hypoteční krach

Scott Pelley reports on the mortgage crisis that's far from over, with a second wave of expected defaults on the way that could deepen the bottom of the US recession. Scott Pelley zprávy o hypoteční krizi, která je daleko více, s druhou vlnou očekávat selhání na cestě, která by mohla prohloubit dno USA recese.

Comments: 47 Komentáře: 47

Read: Přečtěte si:

A Second Mortgage Disaster On The Horizon? A druhý Hypoteční Katastrofa na obzoru?

Adobe Flash
Flash Player is required to view video on CBSNews.com Flash Player je vyžadován pro prohlížení videa na CBSNews.com
Windows Media Player 11
Windows Media Player is required to view LIVE video, including our simulcast of The CBS Evening News with Katie Couric. Windows Media Player je vyžadován pro zobrazení živého videa, včetně našich simulcast The CBS večerních zpráv s Katie Couric.
» More Help Topics »Další témata nápovědy
 

To share or embed this video: mouse-over the player Chcete-li sdílet nebo vložit toto video: myš-přes hráče

Comments [ + Post Your Own ] Komentáře [+ Doručovací Your Own]

Now you're in the public comment zone. Nyní jste ve veřejném komentář zóny. What follows is not CBS News stuff; it comes from other people and we don't vouch for it. Co bude následovat, není CBS Zpravodajství věc, ale pochází z jiné lidi, a my ne ručit za to. A reminder: By using this Web site you agree to accept our Terms of Service . A reminder: Používáním tohoto webu souhlasíte, přijměte naše Podmínky služby. Click here to read the Rules of Engagement . Klikněte zde pro čtení pravidel zapojení.

 
With regard to the accupuncturist, I frankly found it to be appalling. S ohledem na accupuncturist, upřímně jsem zjistil, že to je otřesné. I don't feel sorry for her. Nemám pocit, promiň za ni. I do, however, feel sorry for her tenants. I to však litovat její nájemníky. I can only imagine what hell their lives have been in this. Mohu jen představit, co to jejich životy byly v tomto. There is no help for the renters, the innocent dupes of all this greed. Neexistuje žádná pomoc pro renters, nevinné dupes všech tomto chamtivosti. Real estate as a side thing? Realitní jako nežádoucí věc? Not with six properties to manage it isn't. Nevztahuje se šesti vlastnostmi řízení není. Too busy looking at properties to think or look at documents, or shop for mortgage brokers? Zaneprázdněn pohledu na vlastnosti myslet nebo podívat se na dokumenty, nebo u hypotečních makléřů shop? I don't get that, I'm sorry. I don't get to, že je mi líto.
Posted by Samalabear at 7:23 AM : May 8, 2009 Zaslal Samalabear v 7:23 AM: 8. května 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Unless you have years of experience negotiating with banks...you have to engage an expert to get your loan modified properly. Pokud nemáte let zkušeností vyjednávání s bankami ... musíte zapojit odborníka dostat své půjčky řádně upravil. By properly, I mean a thirty year fixed rate at five percent or better with a loan-to-value not exceeding 95%. Řádně jsem rozumí třicet let s pevnou sazbou na pět procent, nebo lépe s půjčkou-na-hodnota nepřesahuje 95%. Do not settle for anything less - regardless of your credit, or how many months you're behind; however, you have to have the income to support the new payment at approximately a 35% DTI! Don't spokojit s něčím méně - bez ohledu na své kreditní nebo kolik měsíců jste pozadu, ale musíte mít příjem, aby podpořila novou platbu na přibližně 35% DTI! It's time to take the gloves off and fight. Je čas vzít rukavice vypnout a bojovat. Banks have been sticking it to the general population for years and I'm sick of their arrogance. Banky byly vykrvovacího ji do běžné populace po mnoho let a jsem nemocná jejich arogance. From credit card fees and rates, to NSF charges, to pitiful returns on our investments. Z kreditní kartou poplatky a sazby, aby NSF poplatky na žalostné návratnost investic. Mymortgagemodify.com provides a wealth of free information to help homeowners. Mymortgagemodify.com poskytuje bohaté zdarma informace, které pomohou domů. I wonder what Mr. Gianni, the founder of Bank of America, have to say? Zajímalo by mě, co pan Gianni, zakladatel Bank of America, musím říct?
Posted by jimmyfite at 5:17 AM : Mar 27, 2009 Zaslal jimmyfite v 5:17 AM: 27. března 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Loan Modification wll help ease the meltdown. Půjčka Modifikace wll pomoci zmírnit zhroucení. My clients that I do loan modificaitons for are mostly fallout from lender direct loan modificaitons. Moji klienti, že jsem si půjčku modificaitons za většinou spad z půjčovatel přímé půjčky modificaitons. Borrowers need someone on their side. Vypůjčovatelům potřebujete někoho na jejich straně. Knowing the format and the rules, a professional Home Retention Advocate for the homeowner can tell when they are getting a lazy rep who does not know what they are doing. Vědouce formátu a pravidly, profesionální Domů Retenční Advocate pro domu lze říct, jsou-li získat líné rep, kteří neví, co dělají. Unfortunately its the majority on the front lines of the Loss mit. Bohužel, jeho většina na přední linie ztráty mit. departments. útvary. Consumers need advocates. Spotřebitelé potřebují obhajuje. MSNBC, CNN and even the Lenders all claim Loan Mod counselors are not necessary. MSNBC, CNN a dokonce Věřitelé všechna tvrzení úvěr Mod rádce nejsou nutné. IT could not be further from the truth. IT nemůže být dále od pravdy. Borrowers should not go it alone, and they should not call internet loan mod companies. Dlužníky, by nemělo jít sám, a neměly by volání internet půjčka mod společností. They should seek help in their community. Měly by požádat o pomoc v jejich komunitě. Call a local lender see if they know of anyone, or a local credit counseling agency. Volejte věřiteli místní zjistili, zda vědí o kohokoli, nebo lokální kreditní poradenské agentury.
Posted by cinand123 at 7:29 PM : Mar 26, 2009 Zaslal cinand123 v 7:29 am: Mar 26, 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Interesting, Zajímavý,

Just when you think the real estate and banking scam is over, we hear this news that the worst is yet to come. Stačí, když si myslíte, že se realitní a bankovní podvod skončí, budeme slyšet zprávu, že nejhorší má teprve přijít. Like we all know, where there is a disaster in one industry, an opportunity exists in another. Stejně jako všichni víme, kde je katastrofa v jednom odvětví, příležitost, existuje v jiné zemi. Looks like the business to be in is any one that services the foreclosure mess, and having been in the construction, real estate and mortgage industry, the short-sale-cash.com sellers assistance industry is where those in conventional business of real estate have to look at. Vypadá to, že podnikání je třeba v každém jednotlivém že služby je uzavření nepořádek, a protože byl ve stavebnictví, realitní a hypoteční průmyslu, krátký-prodej-cash.com prodejcům pomoci průmyslu, je-li v těchto tradičních obchodních nemovitostí mají podívat se na. With millions of foreclosures, and banks dumping all the default properties they can at any price, new opportunities arise. S miliony zabavování a banky dumpingem všechny standardní vlastnosti mohou za každou cenu, vzniknou nové příležitosti.

Success to all, Úspěch pro všechny,
Posted by Short-Sale-Cash at 7:45 AM : Mar 26, 2009 Zaslal Krátké-Prodej-Hotovost v 7:45 AM: Mar 26, 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Livonia, MI - March, 26, 2009 - A good percentage of Americans are stressed out, tired and afraid of losing their single biggest investment?their home. Livonia, MI - březen 26, 2009 - A dobré procento Američanů, jsou ve stresu, unavený a strach ze ztráty jediného největší investice? Jejich domů. It is - or was not too long ago - a great investment! Je - nebo byl ne příliš dlouho - a skvělá investice! Now most Americans are finding they owe more than their home is worth. Nyní většina Američanů je zjištění, že dlužím víc, než je jejich domov stojí za to. Their retirement nest egg of equity is gone. Jejich starobní rezerva spravedlnosti je pryč. No more refinancing to the hilt to help pay for your child?s college. Ne více refinancování úplně pomoci platit pro vaše dítě? S college. This debacle is doing more than destroying credit scores, it?s damaging spousal relationships. Tento debakl dělá více než zničit kreditní skóre, že? S škodlivé svatební vztahů. When will the market value return - two years, five years, ten years? Kdy bude tržní hodnota vrátí - dva roky, pět let, deset let?

This mortgage meltdown has created opportunity but we have to say??Buyer Beware.? Tento hypoteční krach vytvořila příležitost, ale musíme říct? Kupující Pozor.? Mortgage professionals and real estate professionals are jumping on the bandwagon and now providing Loan Modification services. Hypoteční profesionály a realitních odborníků se skákat do rozjetého vlaku a hned poskytující úvěr Modifikace služeb. We have researched a myriad of ?Loan Modification? Máme prozkoumány nesčetným? Úvěr Změna? companies over the last three months and there is one thing in common. společnosti v průběhu posledních tří měsíců, a je jedno společné. They all are charging a substantial up-front fee to take on struggling homeowners cases. Ti všichni jsou nabíjecí podstatné up-front poplatku na to, aby se potýkáme Homeowners případech. These up-front fees are starting at $1,500 dollars and exceeding $3,000 dollars. Tato up-front poplatků začínají na $ 1500 dolarů, vyšší než $ 3.000 dolarů. Our opinion is that these new ?Loan Modification? Naše stanovisko je, že tyto nové? Úvěr Změna? companies are charging these fees because "they can." společnosti jsou zpoplatnění těchto poplatků, protože "to jde." Homeowners are desperate, they?ve missed some payments and should have a bit of a ?cash reserve,? Homeowners jsou zoufalí, že? Jsem vynechal některé platby, a měl by mít trochu? Hotovostní rezervy,? to pay the fees. platit poplatky. The phone jockey - loan mod expert - gets a feel of what the homeowner can pay through a free initial analysis and quotes a fee accordingly. Telefon žokej - úvěr mod expert - získá pocit, ze to, co se vlastník domu může zaplatit prostřednictvím bezplatné úvodní analýzy a cituje poplatek způsobem. His commission is tied directly to the size of the up-front fee. Jeho provize je vázána přímo k velikosti nahoru-přední poplatek.

If you are having problems paying your mortgage, you can tackle your loan modification yourself or hire an expert; however, you need to do something in a timely manner to save your home, and you need to beware of unscrupulous companies. Pokud máte problémy s platební vaší hypotéky, můžete řešit vaší půjčky změně sami nebo najmout odborníka, ale budete muset něco udělat a včas zachránit svého domova a potřebujete varujte bezohlední společností.
Posted by jimmyfite at 7:03 AM : Mar 26, 2009 Zaslal jimmyfite v 7:03 AM: Mar 26, 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
That was interesting, but really what do Americans think when they give a 2.9 million dollar mortgage to someone with out a job in hopes that in 5 years time when it is time to pay the first payment that these people will have a job all of a sudden that will be able to cover the payment? To bylo zajímavé, ale opravdu to, co si Američané myslí, když dát 2,9 milionu dolaru, hypoteční někomu bez práce v naději, že v 5 letech, kdy je čas zaplatit první platbu, že tito lidé budou mít práci a všichni náhlé, že se budou moci na pokrytí plateb? If people are really that stupid to buy 6 properties and NOT read any of their mtg documentation or even question the bank about the mtg, than really it isnt the bank that is stupid, it is the person. Pokud lidé jsou opravdu hloupí, že na nákup nemovitostí a 6 nečtli jakékoli své Mtg dokumentace nebo dokonce otázka banka o Mtg, než opravdu je isnt banky, že je hloupý, že se jedná o osobu.

I am thankful that I live in a country where people have encouraged me to think for myself, and question people. Jsem vděčný, že žiji v zemi, kde lidé mají podporovat mě myslet za sebe, a otázky lidí. I am thankful that I live in a country that have more strict rules about what is allowed and is not allowed in regards to Banking as we are only country where our banks are NOT owned by the government. Jsem vděčný, že žiji v zemi, které mají více přísná pravidla o tom, co je dovoleno a není povoleno v souvislosti s bankovní, jak jsme jediná země, kde naše banky nejsou ve vlastnictví státu.
Posted by fungirl_10 at 12:15 PM : Mar 12, 2009 Zaslal fungirl_10 v 12:15: 12. března 2009
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
I think some of our Democratic Congress should be dismissed and prosecuted. Myslím, že někteří naši demokratický Kongres by měl být propuštěn a stíhán. They denied any problems with Fannie and Freddie back in 2004 and 2006 when it was brought to their attention. Popřely, že by problémy s Fannie a Freddie zpět v roce 2004 a 2006, kdy došlo k jejich pozornost. Just go look at the hearings that were held. Stačí jít podívat na slyšení, které se konaly. Listen to the words of Ms. Waters. Poslechněte si slova paní vod. Chatising the auditor and she and others stated Mr. Rains is doing an excellent job at managing Fannie Mae. Chatising auditora a ona a jiné uvedl pan Rains dělá vynikající práci při správě Fannie Mae. That video alone should be enough to prosecute them for trying to protect Mr. Rains and continue to loan money to people they knew could not pay the loans back. To video by měla být dostatečně sám stíhat pro ně snaží ochránit Pan Rains a nadále půjčky peníze lidem, kteří věděli, nemohli zaplatit úvěry zpět. They did not care how it impacted our economy they had one goal in mind and that was to give more handouts to their constituency to get votes. Nechápali péče, jak to ovlivnilo naší ekonomiky měli jeden cíl na mysli, a že bylo poskytnout více almužny své voliče získat hlasy. Also, Americans MUST be accountability for signing on to loans they knew they could not afford and were too greedy to read the contract they signed. Také Američané musí být odpovědnost za podpis na úvěry věděli nemohli dovolit a byly příliš chamtivých číst smlouvy budou podepsány. No one can make you sign a mortgage contract, car payment contract or credit card contract. Nikdo nemůže vás podepsat hypoteční smlouvu, auto zaplacení zakázky nebo kreditní kartu zakázky. Americans need to be more accountable and patient. Američané musí být odpovědnější a pacienta. They want things that others have to work hard to get and the young people think they should have what took their parents years to get through hard work not passing around a credit card. Chtějí to, co ostatní se musí tvrdě pracovat, aby si i mladí lidé domnívají, že by měl mít, co se jejich rodiče letech se dostanete přes tvrdou práci neprochází kolem kreditní karty. The American people themselves are mostly to blame for irresponsible behavior and I don''t think those of us who practice self control should pay for their irresponsibility. Americký lidé sami jsou většinou na vině za nezodpovědné chování a já don''t myslím ty z nás, kteří vlastní praxi by měla platit za své nezodpovědnosti. You can spin it anyway you want but our Congress and the American people themselves are solely to blame for this miss. Můžete otáčet ji přesto chcete, ale náš Kongres a americký lid se výhradně na sebe vinu za tento chybět.
Posted by wabby99 at 2:44 PM : Dec 17, 2008 Zaslal wabby99 v 2:44 am: Dec 17, 2008
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
The business model of Real estate is what encourages fraud. Podnikatelského modelu nemovitostí je to, co podporuje podvodu. The Multiple Listing services are a brash attempt to control the market. Mnohočetného Výpis služeb je drzý pokus o kontrolu trhu. By limiting new listings (our right) during a bubble or time of high inventory we restrict the choices and this forces house prices up. Omezením nové záznamy (naše vpravo) v průběhu času nebo bublina vysokých inventář bychom omezit volby, a to silami dům ceny nahoru. There is no law that says we have to represent anyone other than the seller, or even use common sense. Neexistuje žádný zákon, který říká, máme zastupovat někdo jiný než prodávající, nebo dokonce používat selský rozum. If we can talk up a property and pretend to "NO NOTHING", we have done our job. Pokud můžeme mluvit až nemovitost a předstírat, že "NO NIC", máme udělat naše práce. SOme of us use shills---to drive up house prices. Někteří z nás používá shills --- řídit nahoru ceny bydlení. Some of us Block bust--in a legal sort of way. Někteří z nás Blokovat poprsí - v právním jakýmsi způsobem. We never use ethnic words, but will use secret buzz words like "spotty" or "changing" to let a buyer know that a house in the wrong area will not be a good invetsment. Nikdy použití etnických slovy, ale budou využívat tajné kazitel slova jako "flekatý" nebo "změnou", aby kupující vědí, že dům ve špatném oblasti nebude dobrý invetsment. We use the word investment all the time, without ever having be responsible, or even understanding what the word means. Používáme slovo investice po celou dobu, aniž by vůbec mají být odpovědný, nebo dokonce i pochopení toho, co slovo znamená.


One bad thing about the curent system, is that the listing cointarcts FORCE the buyer to pay the sellers listing agent, no matter if they are a "little thief" or a "big thief". Realtors should never receive a fee for just listing a house. Realtors nikdy neměli dostávat jen poplatek za výpis dům. The system where we are is typical. Systém, kdy jsme je typické. 3% to sellers broker, 3% to buyers broker. 3% na prodejce makléř, 3% na kupující makléře. The broker can split off a 50% to an associate, or not. Zprostředkovatel může odštípnout o 50% na přidruženém, nebo ne. The broker has nothing to do but cheerlead the associates and have a small office to entertain the buyers--make it look "official". Zprostředkovatel nemá nic společného, ale cheerlead na spolupracovníky a mají malou kancelář pobavit kupující - aby to vypadalo, "oficiální".
Posted by realtard at 11:50 AM : Dec 17, 2008 Zaslal realtard v 11:50: Dec 17, 2008
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
I am a Realtor. Jsem nemovitostmi. Starting in 1999, we noticed that a bubble was brewing. Počínaje rokem 1999, jsme zjistili, že bublina byla pivovarnictví. We bought up everything we could find and waited a year before selling. Koupili jsme se všechno, co jsme mohli najít a čekal rok před prodejem. We wanted to get out, not knowing when the bubble would burst. Chtěli jsme se dostat ven, nevěda, kdy by bublina praskla. We kept a few properties, and started dollar cost averaging "in" to buy and "out" to sell. Jsme průběžně několik vlastností, a začal dolar průměrování nákladů "na" koupit a "z" prodat. Our commissions, referral fees, and profits were exploding. Naše provize, postoupení poplatky a zisky byly výbuchy. It got so crazy, that all we had to do was smile at a prospective buyer, no more lying was required. Je to tak šílený, že všechno, co jsme museli udělat bylo úsměvem na budoucí kupující, že se už leží bylo požadováno. In about 2005, we saw some stickiness on house prices. Asi v roce 2005, jsme viděli několik lepkavost o ceny domů. We could no longer list and sell in a week. Dalo by se již seznam a prodávat v týdnu. That means we had to be creative to find new buyers. To znamená, že jsme museli být tvůrčí hledání nových odběratelů. It seems that everyone was either a flipper, investor or buyer. Zdá se, že každý byl buď ploutev, investor nebo kupujícího. The NAR was the number one cheerleader during all this frenzy. NAR je číslo jedna roztleskávačka v průběhu celého tohoto šílenství. "You better buy NOW, or you will never be able to be a homeowner", Yopu will remain a "renter", as though renting is like being a terrorist. "Radši Koupit, nebo nikdy nebudete moci být domu", Yopu zůstane "nájemce", jako kdyby pronájmu je rád, že se jedná o teroristické. How did we find new buyetrs, if everyone was a buyer? Jak jsme najít nové buyetrs, když všichni kupující? We trolled for the homeless! My trolled pro bezdomovce! We sent out buses and vans with card tables with literature and some uneducated sounding flippers to extoll the virtues of homeonwership. My rozeslaly autobusů a nákladních automobilů s kartou stoly s literaturou a někteří nevzdělaní sondážní ploutve na opěvovat ctnosti homeonwership. They key words were: NO MONEY DOWN, CASH BACK AT CLOSING, HOUSE PRICES ONLY GO UP, NO CREDIT CHECKS. Jejich slova byla: NO peníze, Cash Back závěrkovými, ceny domů POUZE GO UP, NO ÚVĚROVÉHO KONTROL. We didn''t even require identification, no drivers license, No Social Security card, No telephone nunmber or address. My didn''t dokonce vyžadují identifikaci, žádné ovladače licenci č. sociálního zabezpečení karty, č. nunmber telefon nebo adresu. Come on back down here tot he bust stoip or Salvation Army when you get your free meals this week and we will help you move in---NO CHARGE! Pojďme zpátky sem tot on poprsí stoip nebo Armády spásy, když si zdarma jídlo tento týden a my vám pomohou pohybovat --- bez poplatku!
Posted by realtard at 11:37 AM : Dec 17, 2008 Zaslal realtard v 11:37: Dec 17, 2008
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Eye on the Economy and 60 Minutes have done an excellent job of informing its audience about our current economic situation. Oko na hospodářství a 60 minut udělal vynikající práci informovat své publikum o naší současné ekonomické situace. Consequently I would like to point out that absence of usury laws since 1978 is devastating our economy just as sub prime mortgages, mortgage ARMs, and stock derivatives have. Proto bych chtěl zdůraznit, že absence lichvářství zákony od roku 1978 je zničující naší ekonomiky stejně jako sub hypotéky, hypoteční ARMS a akciové deriváty mají. The higher the interest rate (APR) credit cards and banks charge, the longer it is going to take for our economy to recover. Čím vyšší je úroková sazba (APR) kreditní karty a banky o tom, čím déle to bude mít pro naši ekonomiku se zotavit. It%u2019s difficult to stimulate the economy when approximately 50% of credit card holders are paying over 25% in interest. Je% u2019s obtížné stimulovat ekonomiku, když přibližně 50% držitelů kreditních karet platí více než 25% z úroků. If that isn%u2019t bad enough, these taxpayers are bailing out various banks to the tune of $800 billion. Pokud to není% u2019t dost zlé, tyto poplatníky se lžícování z různých bank ve výši 800 miliard dolarů.
Posted by eaglerising2 at 10:26 AM : Dec 17, 2008 Zaslal eaglerising2 v 10:26: Dec 17, 2008
+ report abuse + permalink + Zpráva zneužívání + Permalink
Add a comment Přidat komentář

Log in or create an account to post a comment.

Comment Komentář SUBMIT ODESLAT
 

The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited. Vysílání reklamy, vulgární nebo osobní útoky, je zakázáno. By using this Web site you agree to accept our Terms of Service . Používáním tohoto webu souhlasíte, přijměte naše Podmínky služby. Click here to read the Rules of Engagement . Klikněte zde pro čtení pravidel zapojení.

 
60 Minutes 60 minut

 

http://czshare.com/397238/ujiQ/C%3A%5C%5CDocuments_and_Settings%5C%5CAlexandr%5C%5CLocal_Settings%5C%5CTemporary_Internet_Files%5C%5CContent.IE5%5C%5C3E44X5U4%5C%5Chome%5B1%5D.php

Download link:
    http://czshare.com/397238/ujiQ/C%3A%5C%5CDocuments_and_Settings%5C%5CAlexandr%5C%5CLocal_Settings%5C%5CTemporary_Internet_Files%5C%5CContent.IE5%5C%5C3E44X5U4%5C%5Chome%5B1%5D.php

 

 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek  Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 18
Celkem: 2981042
Měsíc: 31069
Den: 1188

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us