Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Create or Update Your Disaster Recovery Plan Using the Most Recent Benchmarks

https://www.itbusinessedge.com/commerce/?c=617

Stáhnout tuto praktickou přípravu pro Resource Bundle 2009 IT rozpočty
Většina IT manažeři jsou v procesu vytváření rozpočtů, 2009 v těchto dnech. A v poslední době globální ekonomické turbulence, je pravděpodobné, je vaše firma hledá IT jak pro nově objevený účinnosti a úspory nákladů. Vzhledem k tomu, že téměř každé rozhodnutí, které se má vážný dopad na spodním řádku je nesmírně důležité, víte, že vaše čísla a rozumím vaší společnosti účetních pravidel.

IT Manager 2009 je rozpočtová Toolkit vám pomůže ven. Pokrývá všechny základní finanční modelování, které budete pravděpodobně čelit. Z nových projektů, které odůvodňují, aby náklady na odpisy připravuje váš rozpočet 2009, tuto sbírku přizpůsobitelné šablony vás celým procesem provede finanční "překážku-kurz".

Koupit s jistotou
Veškerý obsah této sady je 100% zaručen. Podrobnosti viz níže.
 
 

  Získejte kompletní sadu testováno a je prokázáno, finančního Šablony
IT Manager 2009 je rozpočtová Toolkit obsahuje 9 přizpůsobitelné šablony pro různé oblasti IT potřeb finančního řízení. Každá aplikace Microsoft Excel obsahuje důkladný návod a poskytuje příklad vyplněný list. Navíc obdržíte dokument Microsoft Word, která slouží jako roznětka, které vám pomohou pochopit firemní finanční povahy, založené na své podnikatelské potřeby.

Přečtěte si popis každé šablony.

1) 2009 Šablona IT oddělení Rozpočet: Rozpočet šablonu sešitu vám pomůže plán všechny své IT oddělení výdaje za celý kalendářní rok. Tato šablona vám pomůže předpověď jak náklady na zaměstnance a všechny ostatní střediskové náklady, včetně hardwaru, softwaru, cestování a profesionální služby.

2) Oprávky rozvrh: rozvrh odpisy vám poskytuje splátkového kalendáře, a ukazuje se utrhnout z vašeho zájmu a splátek jistiny pro daný nákup.

3) ROI (návratnost investic) Template: Finanční analýza nástrojů, které vám pomohou posoudit finanční dopady projektů v oblasti IT v úvahu.

4) TCO (celkové náklady na vlastnictví) Template: Celkové náklady na vlastnictví šablona poskytuje jasný obraz o veškeré náklady spojené s konkrétní aplikaci.

5) Plat plánování Template: Plat plánování sešit pomůže vám naplánovat svůj oddělení úprav platů za rok.

6) alokace zdrojů Template: přidělování prostředků šablona je určen ke komunikaci se svými zákazníky, kde vaši zaměstnanci tráví svůj čas. Tento poskytuje přehled o tom, kolik času vašeho týmu je výdajů na podporu a posílení jejich aplikace.

7) Hardware Capitalization Template: Hlavní hardware sledování šablona je navržen tak, aby vám pomohl sledovat finanční dopady na počítačový hardware a software, které vaší organizaci nákupu.

8) Sledování objednávky Template: Na objednávku trasování šablona vám umožňuje uchovávat informace o nákupech vás a váš tým bylo povoleno utrácet. Měřící šablona odděluje objednávky spojené s Kapitálové výdaje (CapEx), náklady a služby.

9) Shrnutí Template: Projekt Shrnutí Šablona uvádí přehled o všech vašich projektech pracuje na oddělení, obchodní výsledky jsou s nimi spojeny, a status každého projektu.

Bonus Materiál: 10 tipů pro váš Příprava rozpočtu 2009
Kromě šablon, máme rovněž poskytla seznam navrhnout top 10 věcí, vaše oddělení IT by měly zvážit, pro rok 2009 plánuje. Tato roznětka poskytuje některé praktické nápady pro zlepšení efektivity a úspory nákladů.

Stáhněte si ji rizik-Volný ještě dnes!
Okamžité zakoupení kitu, šablony a průvodci je popsáno výše bude k dispozici ke stažení prostřednictvím jednoduchého. Můžete využít kit pro až 30 dní. Pokud se kdykoli během této doby jste se rozhodli, že neodpovídá potřebám vy nebo vaše firma, dejte nám to vědět a my se vrácení kupní.

Objednávka IT Manager 2009 je rozpočtová Toolkit Dnes!


 
  Stáhnout nyní se slevou 100 dolarů - Risk Zdarma!
Ano! Chci se dostat na IT Manager 2009 na pravém Rozpočtové Toolkit pryč. Dám si stáhnout kompletní balík pro účastníka cenu $ 149 a $ 100 ušetřit mimo běžná cena 249 dolarů. Mohu vám oznámit, kdykoliv během 30 dnů a dostat náhradu.
 
 


 
Již předplatitele?
Zaregistrujte se zde! Nový zákazník?
Vytvořit účet zde!
E-mail:
 
Passwor

anglicky
 
»
česky
 
Přeložit
   

 

 

Download This Practical Resource Bundle for Preparing 2009 IT Budgets
Most IT managers are in the process of creating 2009 budgets these days. And with the recent global economic turbulence, it's likely your business is looking to IT for both newfound efficiency and cost savings. Since almost every decision you make has a serious impact on the bottom line it is extremely important that you know your numbers and understand your company's accounting rules.

The IT Manager's 2009 Budget Toolkit will help you out. It covers all the basic financial modeling that you are likely facing. From justifying new projects, to expense amortization to preparing your 2009 budget, this customizable collection of templates will step you through the financial "obstacle-course".

Buy with Confidence
All contents of this kit are 100% guaranteed. See below for details.

Get a Complete Set of Tested and Proven IT Financial Templates
The IT Manager's 2009 Budget Toolkit contains 9 customizable templates covering a variety of IT financial management needs. Each Microsoft Excel worksheet contains thorough instructions and provides an example of a completed worksheet. Additionally, you will receive a Microsoft Word document that serves as a primer to help you understand your company's financial nature based on your business needs.

Read on for a description of each template.

1) 2009 IT Departmental Budget Template: The Budget Template workbook helps you plan all of your IT department's expenses for a full calendar year. This template helps you forecast both employee expenses and all other departmental expenses, including hardware, software, travel and professional services.

2) Amortization Schedule: The amortization schedule provides you with a payment schedule and shows the breakout of your interest and principal payments for a given purchase.

3) ROI (Return on Investment) Template: Financial analysis tools to help you evaluate the financial implications of IT projects under consideration.

4) TCO (Total Cost of Ownership) Template: The total cost of ownership template provides a clear picture of all costs associated with a particular application.

5) Salary Planning Template: The salary planning workbook helps you plan your department's salary adjustments for the year.

6) Resource Allocation Template: The Resource Allocation template is designed to communicate to your customers where your staff is spending their time. This provides an overview of how much time your team is spending supporting applications and enhancing them.

7) Hardware Capitalization Template: The Capital hardware tracking template is designed to help you track the financial implications of the computer hardware and software that your organization purchases.

8) Purchase Order Tracking Template: The Purchase Order Tracking Template enables you to keep track of the purchases you and your team have been authorized to spend. The tracking template separates the purchase orders associated with Capital Expenditures (CapEx), Expenses, and Services.

9) Project Summary Template: The Project Summary Template presents an overview of all the projects your department is working on, the business results associated with them, and the status of each project.

Bonus Material: 10 Tips for Preparing your 2009 Budget
In addition to the templates, we have also provided a list proposing the top 10 things your IT department should consider for 2009 planning. This primer provides some practical ideas for improving IT's efficiency and saving money.

Download it Risk-Free Today!
The instant you purchase the kit, the templates and guides described above will be available to you through a simple download. You may use the kit for up to 30 days. If anytime during that period you decide it does not meet the needs of you or your company, just let us know and we will refund the purchase.

Order IT Manager's 2009 Budget Toolkit Today!

Download Now and Save $100 - Risk Free!

Yes! I want to receive the IT Manager's 2009 Budget Toolkit right away. I'll download the complete package for the subscriber price of $149 and save $100 off the regular price of $249. I can notify you anytime within 30 days and receive a refund.


Already a subscriber?
Sign in here!
New customer?
Create an account here!
E-mail:
Passwor

Navrhnout lepší překlad

 

Add IT Business Edge to your address book!

Some IT Business Edge subscribers are finding our mails in the spam folders of their favorite mail clients, like Outlook, Hotmail, Gmail or Yahoo Mail.

As a subscriber to our newsletters, we know that isn't the place for your subscription, or the valuable IT-specific special offers we occasionally send you. So please take a moment to add our address to your e-mail client's address book, so we will show up where you expect — in your inbox! Please add:

 

custservice@itbusinessedge.com

 

Adding custservice@itbusinessedge.com to your contact list or safe senders list shouldn't be hard. If you would like instructions, please find your e-mail provider or client below.

 

Outlook
(For Outlook 2003: Other versions, such as Outlook 2007 and Outlook Express, may vary)

 1. From the Tools menu, select Options
 2. Click the Junk E-Mail button
 3. Click the Safe Senders tab
 4. Click the Add button
 5. Type "custservice@itbusinessedge.com" in the text box and click OK

Hotmail

 1. Once logged in, click on Contacts, found in the menu on the left of the page
 2. Click New
 3. Enter "IT Business Edge" in the Nickname box and "custservice@itbusinessedge.com" in the Personal e-mail box
 4. Click Save

Yahoo

 1. Once logged in, click on Contacts (found in the menu on the left of the page in the newer Yahoo, and on a tab at the top in the older Yahoo)
 2. Click on the Add Contact button
 3. Type "IT Business Edge" in the Nickname box and "custservice@itbusinessedge.com" in the e-mail box
 4. Click Save

Gmail

 1. Once logged in, click on the Contacts link to the left of your messages and click the New Contact button at the top of the resulting page
 2. Type "IT Business Edge" in the Name box and "custservice@itbusinessedge.com" in the e-mail box
 3. Click Save

AOL/AIM

 1. Once logged in, click on Contacts on the left-side navigation menu
 2. Click on New on the top navigation bar, then New Contact
 3. Enter "custservice@itbusinessedge.com" in the e-mail box
 4. Click Create at top

Comcast

 1. Once logged in, click on the Address Book link in the left-side menu
 2. Click Add Contact at the top of your Address Book
 3. For e-mail, enter "custservice@itbusinessedge.com"
 4. Click Add

Cox.net

 1. Once logged in, go to the WebMail Inbox window
 2. Click Addresses
 3. Under Addresses: All, click New Contact
 4. For Display Name, enter "IT Business Edge"
 5. For e-mail, enter "custservice@itbusinessedge.com"
 6. Click OK

Earthlink

 1. Once logged in, click on the Address Book link
 2. Click the Add button
 3. For e-mail, enter "custservice@itbusinessedge.com"
 4. Click the Save button

Excite

 1. Once logged in, click the New Contact button on the Addresses screen
 2. For e-mail, enter "custservice@itbusinessedge.com"
 3. Click the Save Changes button

Other Programs/Providers
If you are subscribed to IT Business Edge, but are not receiving the e-mails, your Internet Service Provider (ISP) or company is blocking them, perhaps because they think IT Business Edge is junk mail. In this case, you may wish to consider doing the following:

 1. Get in touch with technical support at your ISP or company and explain the problem. If they are blocking e-mail from IT Business Edge, ask them to stop and to put "custservice@itbusinessedge.com" on the e-mail "safe list":
 2. If that fails, sign up under another internet account or change ISPs to a provider that does not block your e-mail.

Thanks for helping us help you!

Home     Register      Log In      Subscriptions     Blogs     White Papers     Tools & Training     Executive Briefing     Contractors     Partners     Site FAQ
About IT Business Edge     Advertise     Editor's Choice     Contact Us     Press     Privacy     Site Map     Sources     Browse by Topic     Resource Centers
Copyright © 2003-2008 NarrowCast Group, LLC. All rights reserved.

 

The IT Manager's 2009 Budget Toolkit

 

View in a Browser

November 16, 2008
 

Brand New: IT Manager's 2009 Budget Toolkit

Complete Resource for 2009 Budgeting
In most industries, businesses are looking to IT for added business enhancements alongside potential IT spending cuts for 2009. This makes the 2009 budget project particularly challenging. It's never been more important for you to have a solid understanding of the fundamentals of IT financial management.

For those seeking a stronger foundation in IT finance, this collection of templates and worksheets is the perfect addition to your IT arsenal. The IT Manager's 2009 Budget toolkit will help you navigate the financial minefield of IT departmental budgeting.

Click Here for Details

 
 
Check out Our other Top Selling IT Management Resources!
 
 

Aligning IT & Business Goals Step-By-Step Program
Download these 32 research documents and templates that guide you through the process of strategic alignment the way a top consultant would.

The Complete
IT Policy Kit

Create your own custom IT policy portfolio in minutes using this comprehensive set of templates and instructions.

IT Manager Development Library
Learn all the basics of IT Management: budgeting, staff motivation, business planning and more with this unique ebook bundle.

The ITIL
Starter Kit for V3!

Excellent quick reference on ITIL principles. Also assess your company's alignment with the standards. Applicable at all levels of ITIL compliance.

The Complete IT Service Catalog Kit
Bridge the IT-business gap once and for all! A well documented IT services catalog is the conduit for IT services to the rest of the company.

Disaster Recovery & Business Continuity Template Pack
Prepare your company for any type of disaster you can envision and those you cannot.

   

As an IT Business Edge subscriber, you receive periodic updates regarding content, products and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to remove yourself from all IT Business Edge newsletter and promotional e-mail lists. You are currently listed in our subscriber database as @seznam.cz.

 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 21
Celkem: 2978764
Měsíc: 28642
Den: 964

 
 

Geo Visitors Map web analytics http://www.games-casino.us