Jdi na obsah Jdi na menu
 


FEMJOY

20. 5. 2010
Yavrim.com

 

 

 

 

 

 

 xx 468x100px
xx  
xx  
 
 
 
 
 
xx  
xx  
xx  
xx  
468x60px
 
xx  
xx  
xx  
xx  
xx  
xx  
xx  

 http://www.google.cz/search?q=femjoy+archiv&pov=114634130720954282871&usg

Learn To Earn Matrix
HOME LOGIN JOIN NOW HOW IT WORKS FAQ TERMS CONTACT US
Just join with $5 to make $4,304,676.30
            just by refering 3 people!
Thank you, an E-mail has been sent to agest@seznam.cz with your login information.
Script Powered by OnlyScript.biz

 

A Hero's Welcome A Hero Uvítání

 

"Ensuring that All Service Members Get the Proper Welcome Home" "Zajistit, aby všechny služby Členové Získejte Správné Vítejte Home"

PO Box 124 PO Box 124
Fairview Village, PA Obec Fairview, PA
19409-0124 19409-0124
ph: 484-679-1717 ph: 484-679-1717

"Tell an American she can't do something, and she does it; "Řekněte Američan nemůže něco udělat, a dělá ji;

with twice the results." dvakrát s výsledky. "

Why A Hero's Welcome Was Started Proč A Hero Uvítání bylo zahájeno

On the 4th of July of this year, I sat with my family at the Independence Day Parade in our hometown of Pottstown and watched all the local groups, dressed in their patriotic costumes walk by us.  When the Veterans walked through, I noticed an older gentleman marching proudly in the front, he had to be in his late seventies or early 80s and I remember he had the whitest of hair.  A World War II Vet, I thought.  He was wearing his original sailor's uniform from his time in the US Navy.  After more than 50 years, he could still fit into it!  He marched up front with a huge American flag and the way he carried it, it was as if he was bestowed the greatest honor of his life.  I could tell he carried that Flag for all it stood for: freedom, honor, courage, and the lives of so many young men and women. Na 4. července letošního roku, seděl jsem s mojí rodinou v Independence Day Parade v našem městě z Pottstown a pozoroval všechny místní skupiny, oblečen ve své vlastenecké kostýmy chůze od nás. Když procházel přes veteránů, jsem si všiml starší gentleman pochodu hrdě ve frontě, musel být v jeho pozdních sedmdesátých nebo začátkem 80. let a Pamatuji měl nejbělejší vlasů. A světové války Vet, jsem si myslel. Měl na sobě svůj původní námořnický jednotné ze svého času v USA Navy. Po více než 50 let, mohl by stále zapadají do toho! On pochodoval vpředu s obrovskou americkou vlajku a provedeny tak, jak to bylo, jako kdyby byl udělený největší slávy svého života. Mohl bych říct, že prováděné Vlajka pro všechny, že to stálo za: svoboda, čest, odvahu a životy mnoha mladých mužů a žen.

Behind him marched several other Veterans, all donning their jackets and covers from their respective Marine Corps Leagues and VFW posts, but it was who marched behind these WWII and Korea Veterans that made me stop: Vietnam Vets.  You could still see the sadness in their eyes.  They marched with their fellow Veterans but it was a very different march.  All I could think was, "Shame on us that we let our heroes from an unpopular war come home to nothing.  It still shows, and it still effects them." Za ním pochodoval několik dalších veteránů, všechny jejich nasazení vesty a kryty z jejich námořní pěchoty ligy a VFW míst, ale bylo to, kdo za těmito pochodoval Korea veteránů druhé světové války a že mě zastávka: Vietnam veterináře. Můžete stále vidět smutek v jejich očí. Měly pochodoval se svými kolegy veterány, ale bylo to velmi odlišné března. Všechno, co jsem mohl myslet bylo, "Hanba nám, že jsme nechat naše hrdiny z nepopulární válce přišel domů na nic. Je stále ukazuje, a to přesto účinky nich. "

Members from our current military drove behind our Veterans in their 10 ton trucks towing weapons from our field artillery and our thoughts and discussion turned to my fiancee, Spc. Členové z našich současných vojenských jel za našimi veteránů ve svých 10 tun vozíky tažného zbraně z našeho oboru dělostřelectvo a naše myšlenky a diskusi obrátil na moje snoubenka, SPC. Ian W. Keyser, who is serving in Afghanistan as a member of the 173rd Airborne Brigade.  He is expected home for some rest and relaxation in October and we wanted to create a welcome home for him that could mirror a Super Bowl parade.  We just want him to know how proud we are of him and what he is doing for our country. Ian W. Keyser, kteří slouží v Afghánistánu jako člen představenstva 173. výsadkový brigády. On se očekává domů pro odpočinek a relaxaci v říjnu a chtěli jsme vytvořit Vítej doma pro něj, že by bylo jedno zrcadlo Super Bowl Parade. Jenom chci vědět, jak mu to hrdí jsme ho a to, co dělá pro naši zemi.

  But what about the troops that do not have anyone to welcome them home? Ale co vojáky, že nemají nikoho na přivítají doma?

Over-the-top celebrations are common place in both of our families but what about the service members whos family and friends are not as supportive? Over-The-top oslavy jsou společné v obou našich rodin, ale co je služba, jejíž členové rodiny a přátelé nejsou jako podpůrná? What would they come home to?  It was then that I decided that no Veteran of the Wars in Iraq and Afghanistan will come home to the same treatment our Vietnam Veterans came home to.  It was then that A Hero's Welcome was born, or atleast the thought of it was. Co by si přišel domů? Bylo pak, že jsem se rozhodl, že žádný veterán z války v Iráku av Afghánistánu, přijde domů na stejné zacházení našich Vietnam veterány přišla domů. Poté bylo, že hrdina je Vítejte narodil, nebo o atleast myslel, ze to bylo.

Like many Americans, after September 11th, I wondered what I could do to keep our country strong and safe.  The 4th of July Parade was still very much in my head and I kept thinking: Stejně jako mnozí Američané po 11. září, divil jsem co jsem mohl udělat, aby naše země silné a bezpečné. K 4. červenec Parade byla ještě velmi daleko v mé hlavě a jsem přemýšlel:

How can I also make sure that the community knows about these heroes so that our youth can look up to these men and women as role models, rather than tabloid-makers or drug dealers? Jak lze také zajistit, že komunita ví o těchto hrdinů tak, že naše mládež může vypadat až tyto muže a ženy jako vzory, a ne-bulvární tvůrce nebo drogové dealery?

If I can accomplish this, can it help to change society and possibly a generation? Pokud mohu to, že mohou přispět ke změně společnosti a případně generace?

Can it help to rewrite history so that our troops never again experience what our Vietnam Veterans did? Může to přispět k přepisování historie tak, že naši vojáci nikdy zkušenost, co naše Vietnam veterány udělal?

Some said "yes," but many said "no." Některé řekl "ano", ale mnoho z nich řekl: "Ne." I learned a long time ago that if you tell an American she can't do something, she'll do it; and with twice the results.  So with my life savings and the vision of the hardships our military members have to endure in my head, I left my job and I started A Hero's Welcome .  It's one of the scariest steps I've ever taken in my life but worth every second. Jsem se naučil už dávno, že když řeknete Američan nemůže udělat něco, ona bude dělat, a dvakrát s výsledky. Takže se můj život spoření a vize těžkosti našich členů vojenské muset snášet v mém hlava, jsem opustil svou práci a začal jsem hrdina Uvítání. Je to jeden z kroků nejstrašidelnější jsem kdy v mém životě, ale stojí za to každý druhý.

Thank you for your support, and if you enjoy your freedom, make sure you thank a Veteran. Děkujeme vám za vaši podporu, a pokud se vám vaši svobodu, ujistěte se, že vám poděkovat veterán.

For our troops, Pro naše vojáky,

 

Sharon Hyland Keyser, Founder Sharon Hyland Keyser, Zakladatel

Photo by Barbara Cunningham Foto: Barbara Cunningham

 

"I Support the Troops, but I Don't Support the War." "I Podpora vojáků, ale nepodporují válku."

I hear this statement often, it's usually after I tell someone that I come from a military family and my husband is serving overseas. Slyšel jsem, že toto tvrzení často, je to obvykle poté, co mám říct někomu, že jsem přišel z vojenské rodiny a můj manžel je slouľící zámoří.

I know there is a lot of emotion surrounding our presence in Iraq and Afghanistan, it has proven to divide us pretty harshly here in the US and abroad.  I'm not asking that you reconsider your position on the war: for, against or neutral.  What I am asking is that you support the troops, the very ones defending your right to an opinion. Vím, že existuje mnoho emocí v okolí naší přítomnosti v Iráku a Afghánistánu, se ukázala propast nás dost drsně zde v USA, tak iv zahraničí. Nejsem požádat, abyste znovu Váš postoj k válce: pro, proti nebo neutrální . Co jsem požádala je, že podporu vojsk v obraně velmi ty vaše právo na názor.

They are enduring more hardships in one tour than many of us will ever experience in our lifetime.  Their families sacrifice every birthday, holiday and celebration without them.  The families do not sleep during an entire deployment and are on edge every time the phone rings or there is an unfamiliar car in their driveway.  Please take this into consideration when you meet a military family or greet a military member. Jsou trvalé více strádání v jednom turné, než mnozí z nás se někdy zkušenost našeho života. Jejich rodiny obětovat každé narozeniny, svátky a oslavy bez nich. Rodiny nemají spánku během celého nasazení a jsou na hraně pokaždé telefon vyzvání, nebo je neznámé auto ve své cestě. Prosím vzít v úvahu, když se setkáte vojenské rodiny nebo Pozdravují vojenské členem.

If you would like to say "Thank You" to any of our local men and women, sign up to be a part of their welcome home.  Shake their hand, give them a hug or just wave an American flag. Pokud chcete říct, "Thank You", aby některý z našich místních mužů a žen, přihlásit se do svého domovského vítána. Protřepe svých rukou, dát jim objetí nebo jen vlny americké vlajky.

Pride is contagious; courage is, too. Pýcha je nakažlivá; odvahu je příliš.

-SHK -SHK

 

"Ensuring that All Service Members Get the Proper Welcome Home." "Zajistit, aby všechny služby Členové Získejte Správné Vítej doma."

 

 

 

 

PO Box 124 PO Box 124
Fairview Village, PA Obec Fairview, PA
19409-0124 19409-0124
ph: 484-679-1717 ph: 484-679-1717

 

close

 

 • Previous
 • Start
 • Next