P E S A K - Archív - BUX.TO google-site-verification: google941825989d4d1ad0.html
Jdi na obsah Jdi na menu
 


BUX.TO

16. 5. 2008


Terms of Service Podmínky služby


onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Accounts are not transferable. Účtech nejsou převoditelné. If you have forgotten your user information, all you need to do is request for it to be e-mailed to you. Pokud jste zapomněli své uživatelské informace, vše, co potřebujete udělat, je požádat o to, aby byl e-mailem na vás. 3.2 We reserve the right to refuse you as a member at the outset or at any time without notice or justification. 3,2 Vyhrazujeme si právo odmítnout vámi jako člen na počátku nebo kdykoliv bez předchozího upozornění nebo odůvodnění. 3.3 You may refer other people in your household. 3,3 Můžete jiným lidem ve vaší domácnosti. However, they must have a valid unique e-mail address and valid unique AlertPay address/account to register with our program. Nicméně, musí mít platný unikátní e-mailovou adresu a platné unikátní AlertPay adresa / účtu se zaregistrovat s naším programem. 4. Account access 4.1 When you register and create a user name and password ("access codes") to become a member, you are responsible for the safe keeping of your access codes and must not disclose it to anyone. Přístup k účtu 4,1 Když se zaregistrujete a vytvoříte uživatelské jméno a heslo ( "přístupové kódy"), aby se stala členem, ty jsou zodpovědné za bezpečné uchování vašich přístupových kódů a nesmí prozradit, že na nikoho. You will be deemed responsible for the conduct of anyone using your account who has gained access to your account using your login information (with or without your consent). Nacházíte se za zodpovědné za chování kdokoliv pomocí svého účtu kteří si získal přístup k vašemu účtu pomocí vašich přihlašovacích údajů (s nebo bez vašeho souhlasu). You are therefore advised to change any password regularly. Nacházíte se proto doporučuje, aby pravidelně měnit heslo. 5. Termination of accounts 5.1 We have the right to suspend or terminate your account at any time, for any reason and without warning or notice. Ukončení na účtech 5,1 Máme právo pozastavit nebo ukončit svůj účet kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez varování nebo upozornění. If we decide to give a notice, we will notify you by e-mail. Pokud se rozhodneme dát upozornění, budeme Vás informovat prostřednictvím e-mailu. If you are caught cheating in any way, your account will be deleted without notice. Pokud jste ulovených podvádění v žádném případě bude váš účet smazán bez upozornění. Please note due to the proprietary nature of our monitoring system, we are not able to disclose any detailed information nor discuss the reason. Prosím na vědomí, vzhledem k charakteru naší proprietární monitorovacího systému, nejsme schopni poskytovat žádné podrobnější informace, ani projednat důvod. 5.2 Auto-Click/Software. 5,2 Auto-Click/Software. If you are offering or found to be promoting or using any unauthorised third party software or services used to "auto-click", "auto-surf", "ad-alert", or circumvent or defraud Bux.to your account will be terminated without notice. Pokud jste oběť nebo shledána podpoře nebo použití jakékoli neoprávněné třetí straně softwaru nebo služeb používají k "auto-klikněte na tlačítko", "auto-surfování", "ad-upozornění", nebo obejít nebo podvádět Bux.to váš účet bude ukončen bez upozornění. Deletion of your account due to any of these violations results in forfeiture of all account balances. Vypouští ze svého účtu v důsledku jakéhokoliv porušení těchto výsledků v propadnutí všech zůstatky na účtech. Please note that we reserve the right to take legal action for such violations. Pamatujte, že si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky za takové porušení. 5.3 Sending unsolicited mail to people, asking them to join Bux.to without any prior contact with you is not only against our policy, but it is also illegal. 5,3 zasílání nevyžádaných e-maily na lidi a požádala je, aby se připojili Bux.to bez jakéhokoli předchozího kontaktu s vámi, je nejen proti naší politice, ale to je také nelegální. We have ZERO tolerance against spamming and if we receive just ONE SINGLE complaint against you for spamming, we first verify that the spam incident did occur and then we delete all current funds in your account. Máme nulovou toleranci a proti spamování, pokud budeme dostávat jen jedna jediná stížnost proti vám na spamming, ale nejprve ověřit, že spam incidentu dojít, a to pak smazat všechny současné finanční prostředky na vašem účtu. If you are reported as spamming for a second time, we will verify the second incident and then take the necessary steps for terminating your account. Pokud jste hlášena jako spamming na podruhé, budeme ověřovat druhém incidentu a poté podniknou nezbytné kroky pro ukončení vašeho účtu. 6. Payments ("cash outs") to members 6.1 All payments are made via AlertPay or Bux.to card and no other payment method is being used at this time. Plateb ( "peněžní docházky"), aby členové 6,1 Veškeré platby jsou realizovány prostřednictvím AlertPay nebo Bux.to karty a žádné jiné platební metoda se používá v této době. You can request for payment once your account balance is $10.00 or more for AlertPay account holders and $75.00 or more for a Bux.to card holders. Můžete žádost o platbu, jakmile váš zůstatek na účtu je $ 10,00 nebo více pro AlertPay účtů a $ 75,00 nebo více pro Bux.to držitele karet. We will endeavour to process and issue your payment via AlertPay or Bux.to card within 30 business days for premium and 60 business days for standard members, however our extensive audit procedure means we cannot guarantee this. Budeme se snažit zpracovat a vydat svou platbu přes AlertPay nebo Bux.to karty do 30 pracovních dnů na prémie a 60 pracovních dnů pro standardní členy, ale náš rozsáhlý audit postup znamená, že nemůže zaručit to. You can only request one payment at a time. Můžete žádat pouze jedna platba najednou. 6.2 You must have a valid unique e-mail address and valid unique AlertPay address/account to register with our program. 6,2 musíte mít platnou unikátní e-mailovou adresu a platné unikátní AlertPay adresa / účtu se zaregistrovat s naším programem. 6.3 Our current pay rate is $0.01 for each website you visit and $0.01 for each website your direct referrals visit. 6,3 Náš současný plat je $ 0,01 za každé webové stránky, které navštěvujete a $ 0,01 za každé webové stránce vašeho přímého postoupení návštěvu. For premium members $0.0125 for each website you visit and $0.0125 for each website your direct referrals visit. Pro prémie členů $ 0.0125 za každé webové stránky, které navštěvujete a $ 0.0125 na každé webové stránce vašeho přímého postoupení návštěvu. 6.4 You can refer an unlimited amount of people to join the program but you will only earn referral income those that you DIRECTLY refer - this is not a pyramid scheme and therefore we do not reward you for the referrals from people you refer. 6,4 Můžete si podat neomezené množství lidí, aby se připojily k programu, ale budete jen vydělávat postoupení příjmu těch, které vás přímo odkazuje - to není pyramida režimu, a proto nebudeme odměnit vás za doporučení od osob, které doporučujete. 6.5 By joining Bux.to, you agree that you shall be fully responsible for any filing of taxes that is required by your governmental authorities. 6,5 Vstupem Bux.to, souhlasíte, že budete plně odpovědný za jakékoli podání daně, které je vyžadováno vaše vládními orgány. Because of our worldwide, international profile we will not do this for you, though we reserve the right to withhold tax if required to do so by law. Protože na naší celém světě, mezinárodní profil nebudeme dělat za vás, když si vyhrazujeme právo zadržet daně, pokud to nevyžaduje zákon. 7. Refund Policy 7.1 Fees for upgrading your membership or purchasing intangible items are non-refundable except at our sole discretion. Zásady poskytování náhrad 7,1 Poplatky za upgrade svého členství nebo nákup nehmotného majetku jsou non-vratná kromě svého výhradního uvážení. 8. Exclusions of liability/force majeure 8.1 We are not be liable for delays or failure in performance caused by acts of God, war, terrorism, strike, labour dispute, work stoppage, fire, act of government, or any other cause, whether similar or dissimilar, beyond our reasonable control. Vyloučení odpovědnosti / force majeure 8,1 Nejsme odpovědni za zpoždění nebo selhání při plnění způsobené zásahy vyšší moci, války, terorismus, stávky, pracovní spory, zastavení práce, požární, jednat na vládě, nebo jakékoli jiné příčiny, zda podobné nebo nepodobný, mimo rozumnou kontrolu naší. We reserve the right to restrict, alter, or modify fees, benefits, rules, regulations, special offers, membership terms and conditions or terminate services any time on one month's notice - notice will be sent to your last notified email account and is effective irrespective of whether the email is successfully delivered as long as it is sent to the correct account. Vyhrazujeme si právo omezit, změnit, nebo upravit poplatků, dávek, pravidel, předpisů, speciální nabídky, a podmínky členství nebo ukončit služby kdykoliv na jeden měsíc - upozornění bude zasláno na Váš poslední oznámeno e-mailový účet a je účinné bez ohledu na to, zda je e-mail úspěšně dodávány tak dlouho, jak to je zaslána na správný účet. 8.2 We are not responsible for any products and services of advertisers and we cannot get involved in any disputes between you and advertisers on the Website. 8,2 Nejsme odpovědní za všech produktů a služeb inzerentů a nemůžeme se zapojit do jakékoli spory mezi vámi a inzerentů na těchto stránkách. Also, links to websites external to the Website are beyond our control and therefore any issue relating to such websites are between you and the relevant website owners. Také odkazy na externí webové stránky na těchto stránkách jsou mimo naši kontrolu, a proto jakékoliv téma týkající se těchto internetových stránek jsou mezi vámi a příslušné webové stránky majitelů. 8.3 The Website is provided us on an "as is" and "as and when available" basis to all users and we do not make any representation or warranty or condition, either express or implied, to you: " that access to the Website will be uninterrupted or error-free " that the Website or the computer server from which the Website is made available, are free of viruses or other harmful components (though we pass all content through an up-to-date virus prevention software system - we strongly advise you to keep all systems and data backed up at all times and to maintain your own up-to-date virus prevention software " as to the accuracy, content, timeliness, completeness, legality, reliability, quality or suitability of any information, advice, content, service, search results, products or merchandise provided through the Website. 9. Checking out advertisers 9.1 We are not an agent for, nor do we vouch for those persons, companies and other organisations advertising on the Website. We advise all users to satisfy themselves as to the exact type and nature of goods or services being offered or qualifications held by those persons, companies and other organisations whose property, goods or services may be displayed or referred to in the Website. 10. Ownership of the Website and its content 10.1 Except where otherwise noted, all the content of the Website (including their design, text, graphics and arrangement) and the software used, are owned and controlled by us or our advertisers and are protected by copyright and other intellectual property right laws. You may only take copies of any written content for your own personal use. All other copying is not allowed. 11. The Bux.to trademark 11.1 "Bux.to" is our trade mark. All other trademarks, product names and company names or logos cited anywhere on the Website are the property of their respective owners. You may not use any trade mark without the relevant owners' written consent. 12. Advertisers' privacy obligations to members 12.1 You may be asked by an advertiser for information regarding yourself (such as credit card or other payment information). Advertisers are solely responsible for the use of any information that you provide to them. We strongly suggest that you make whatever investigation or enquiry you feel is necessary or desirable before proceeding with any transaction (whether completed online or off-line) with any advertiser. TERMS SPECIFIC TO ADVERTISERS 13. Advertisement display 13.1 We will, subject to compliance with these terms, display any advertisement accepted by us on the Website. We reserve the right to reject or withdraw your advertisement at any time, with or without justification, even after we have approved your advertisement. 13.2 Whilst we agree to use reasonable endeavours to ensure a properly functioning, accessible Website, you will appreciate that it is technically impossible to guarantee access to the Website 100% of the time or error-free functionality and we will not accept any responsibility for losses resulting from any temporary interruption of or other problems with service. If any errors come to your attention, please notify us immediately and we will endeavour to remedy the problem as soon as reasonably possible. 14. Advertiser's obligations 14.1 You must submit your copy for the Website together with your logo (if desired) online. 14.2 You warrant to us that all copy complies with the standards set by the Advertising Standards Authority and that no content will breach any third party intellectual property rights or be illegal, immoral, offensive or defamatory. You also warrant that all material you upload to the Website is free of any virus, worm, Trojan horse or similar thing and will not materially adversely affect the normal operation of any software or hardware of ours or of any visitor to our Website. You agree to indemnify us (on a full indemnity basis) against any costs claims and liability arising from any breach of this warranty. You are advised to ensure that before you upload anything other than text to the Website, you make sure it has been passed through up-to-date virus preventing software. 14.3 It is your responsibility to ensure that your website is functional and has the capacity to handle the volume of clicks we refer. The timer within each advertisement frame continues irrespective of whether your website is functional or not. Please note that if there is a problem with your website being unable to handle volume there may be a discrepancy between the charges you are liable to pay to us and the actual visits your receive. 15. Advertising payment terms 15.1 On the Website you pay for each click on your advertisement where the person remains on your advertisement for more that 30 seconds (an "Effective Visit") at the rate of $19.10 per 1000 Effective Visits. In order to advertise you must pay an advance against fees dues per Effective Visit. Once that advance has been used up, your advertisement is withdrawn until your account is topped up again. It is your responsibility to ensure that your account is kept topped up. 15.2 Advertising fees are to be paid via credit card, Bux.to Card, cheque, electronic transfer or conversion from a member account following a cash-out request only. 16. Advertiser privacy 16.1 You understand that by displaying the name or email address of a contact in your advertisement, you are providing personal data to us. As such, you warrant that you have the consent of the person whose name you have given to appear in the advertisement in compliance with the Data Protection Act 1998 and agree to indemnify us against any costs, claims and liabilities arising from any breach of that Act in the supply of that information. In particular, you warrant that you have informed all people whose name, email address or other personal data you have supplied that by consenting they are acknowledging that they are aware that their personal data will be available worldwide including in jurisdictions where there are no adequate data protection laws. 16.2 We, in turn, agree not to use that information other than for the display of the advertisement or any other Website for which we provide content from time to time and to inform you of our other services and of developments on the Website. 17. Exemptions and exclusions relating to advertisers 17.1 Neither you nor we are responsible for any breach of these terms insofar as that breach is a result of something beyond our reasonable control but both you and we agree that if that situation arises, we will do everything we reasonably can to overcome that problem as soon as possible. 17.2 We are not responsible to you for any indirect loss or for any economic loss or damage arising from any breach of these terms including but not limited to any delay in displaying an advertisement or any failure to display an advertisement. Our liability under these terms is in any event limited strictly to twice the amount payable for the particular advertisement. 8,3 Tyto internetové stránky jsou poskytovány na nás ", jak je" a "jak a kdy k dispozici" na všechny uživatele a my nečiní žádné prohlášení ani záruka nebo podmínka, a to buď výslovně nebo mlčky, aby jste: "Přístup na stránky bude budou nepřerušené nebo-free ", že internetové stránky nebo počítače serveru, od kterého se webová stránka je k dispozici, jsou bez virů a jiných škodlivých složek (i když jsme se projít všechny obsahu prostřednictvím nahoru-k-datum viru prevence softwarového systému - vřele poradíme vám, aby všechny systémy a data zálohovat na všech časech a zachovat si vlastní nahoru-k-datum viru prevence software ", pokud jde o přesnost, obsah, včasnost, úplnost, zákonnost, spolehlivost, kvalita nebo vhodnost jakýchkoli informací, poradenství , Obsah, služby, výsledky vyhledávání, výrobků nebo zboží za předpokladu, prostřednictvím webových stránek. 9. Checking out inzerenti 9,1 Nejsme zmocněnce pro, ani jsme ručit za těchto osob, firem a dalších organizací reklamy na těchto stránkách. Doporučujeme všem uživatelům ujistit se, pokud jde o přesný typ a povahu zboží nebo služeb nabízených nebo kvalifikaci v držení těchto osob, firem a jiných organizací, jejichž majetek, zboží nebo služby mohou být zobrazeny nebo podle webových stránek. 10. Vlastnictví webových stránek a jeho obsah 10,1 Nestanoví-li jinak, veškerý obsah na těchto stránkách (včetně jejich design, text, grafika a uspořádání) a software používán, je vlastněn a kontrolován nás nebo našich inzerentů a jsou chráněny autorským právem a jiného duševního vlastnictví zákonů . Ty je možné pouze tehdy, kopie všech písemných obsah pro vaši osobní potřebu. Všechny ostatní kopírování není povoleno. 11. V Bux.to ochranná známka 1.11 "Bux.to" je naše obchodní značka. Všechny ostatní obchodní značky, názvy produktů a názvy společností nebo loga citované kdekoliv na těchto stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Nacházíte se nesmí používat žádné ochranné známky bez příslušných vlastníků 'písemného souhlasu. 12. Inzerenti' soukromí povinnosti členů 12,1 Můžete být požádáni o inzerent na informace týkající se (například kreditní karty nebo jiných platebních informací). Inzerenti jsou odpovědní pouze za použití veškerých informací, které vám poskytnou jim. Důrazně doporučujeme provést šetření či dotaz, co si myslíte, že je nezbytné nebo žádoucí před provedením každé transakce (ať už dokončen on-line nebo off-line) s inzerentem. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY inzerentům 13. Reklama displej 13,1 budeme, pokud jsou splněny tyto podmínky, zobrazování reklamy přijaty k nám na těchto stránkách. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit Váš inzerát kdykoli, s nebo bez odůvodnění, a to i poté, co schválí Váš inzerát. 13,2 Zatímco jsme se dohodli na využívání přiměřené úsilí k zajištění řádného fungování, přístupnosti webových stránek, budete si cením, že to je technicky možné zajistit přístup do webových stránek 100% na čas nebo chyb-zdarma funkčnost a nebudeme akceptovat žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z jakékoli dočasné přerušení či jiných problémů s obsluhou. Pokud žádné chyby přijde na vaši pozornost, prosím upozorněte nás okamžitě a budeme usilovat o vyřešení problému, jakmile to bude rozumně možné. 14. inzerenta povinnosti 14,1 musíte předložit kopii na těchto stránkách spolu se svým logem (případně) online. 14,2 Vy rozkaz k nám, že všechny kopie splňuje normy stanovené pro reklamu Standards Authority a že žádný obsah bude porušení jakékoli třetí strany práva duševního vlastnictví nebo být nelegální, nemorální, urážlivé nebo hanlivé. Také se zaručujete, že veškerý materiál je nahrajete na těchto stránkách je bez virů, červ, trojský kůň, nebo něco podobného a nebude významně nepříznivě ovlivnit normální provoz na žádný software nebo hardware na nás nebo na jakýkoli návštěvník našich internetových stránkách. Souhlasíte s tím, že odškodní nás (na základě plné odškodnění) proti jakékoli náklady, nároky a odpovědnost plynoucí z jakéhokoli porušení této záruky. byste měli zajistit, aby před vámi nahrát nic jiného než text na těchto stránkách, si byl prošel do-do-datum viru zabránit softwaru. 14,3 To je vaše zodpovědnost zajistit, že váš web je funkční a má schopnost manipulovat s objemem kliknutí najdete . Časovače v rámci každého inzerátu rámu pokračuje bez ohledu na to, zda vaše webové stránky je funkční, nebo ne. Upozorňujeme, že pokud dojde k problému s vaší webové stránce, že nejsou schopni zvládnout objem může existovat rozdíl mezi poplatky jste povinna platit nám a skutečné návštěvy Vaší obdrží 15.. Reklama platební podmínky 15,1 Na těchto stránkách budete platit za každé kliknutí na váš inzerát, pokud osoba zůstává na váš inzerát na více než 30 sekund ( "účinný návštěvy") ve výši 19,10 dolarů za 1000 Efektivní Návštěv. S cílem propagovat musíte zaplatit zálohu na poplatky, poplatky za Efektivní Visit. Jakmile že záloha byla vyčerpána, váš inzerát je stažen do vašeho účtu je navýšen znovu. To je vaše zodpovědnost zajistit, že váš účet je průběžně doplňovány nahoru. 15,2 Reklama poplatky mají být placeny prostřednictvím kreditní karty, Bux.to karta, šek, elektronický převod nebo přechod od členem účtu po hotovosti-out žádost pouze 16.. inzerenta soukromí 16,1 Chápeš, že o zobrazování jméno nebo email na kontaktní adresu ve vašem inzerátu, vám budou poskytovat osobní údaje, které nám. Jako takový, je zárukou, že máte souhlas osoba, jejíž jméno jste dali, aby se objevovaly v inzerátu v souladu s právním předpisem Data Protection Act 1998 a souhlasí s tím odškodní nás proti jakékoli náklady, pohledávky a závazky vyplývající z jakéhokoli porušení tohoto zákona při poskytování těchto informací. Zejména vás zaručujete, že jste informováni všichni lidé, jejichž jméno, e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje máte dodávají, že jejich souhlas se uznává, že jsou si vědomi, že jejich osobní údaje budou k dispozici po celém světě, včetně v jurisdikcích, kde neexistují adekvátní zákony o ochraně dat. 16,2 jsme na oplátku souhlasí, že budou používat tyto informace pro jiné než pro zobrazování inzerátu nebo jakákoli jiná webová stránka , pro které zajišťujeme obsah čas od času a informovat vás o našich dalších služeb a vývoje na těchto stránkách. 17. Výjimky a vyloučení týkající se inzerenti 17,1 Ani vy, ani my jsme odpovědní za jakékoli porušení těchto podmínek, pokud je to porušení je Výsledkem je na něco mimo rozumnou kontrolu naší, ale obě ty a my se dohodly, že pokud tato situace nastane, budeme dělat všechno, co rozumně může překonat problém, že jakmile to bude možné. 17,2 Jsme nenese zodpovědnost na vás na každém nepřímých ztrát, nebo z jakéhokoliv hospodářské ztráty nebo škody vyplývající z porušení těchto podmínek, včetně ale bez omezení na jakékoli zpoždění při zobrazování reklamy nebo nejsou-li zobrazovat reklamu. naší odpovědnosti za těchto podmínek je v každém případě přísně omezena na dvojnásobek částky splatné za konkrétní inzerát .

 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook


1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounterTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and OptimizationStatistiky

Online: 17
Celkem: 4531960
Měsíc: 45620
Den: 1742