https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Archív - 1WEB DESING BLOG t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


1WEB DESING BLOG

1. 6. 2008

OneStat Web Analytics:- OneStat Web Analytics: --

(From $10.42 per month and up) OneStat.com is a provider of real-time web analytics and website statistics software. (Z 10,42 dolarů za měsíc a nahoru) OneStat.com je poskytovatelem na real-time analýzy webových stránek a internetových stránkách statistiky software. More than 75.000 companies worldwide use our web site statistics or the free hit counter. Více než 75,000 společnostem po celém světě využívat našich webových stránkách statistice nebo na bezplatnou hit counter. Our web site traffic analysis software is available for each webmaster who wants to track or monitor a website. Naše webové stránky analýzy provozu software je k dispozici pro každého webmastera kteří chtějí sledovat nebo sledovat webové stránky. Our website analytics has become the trusted standard in website statistics for online businesses. Naše webové stránky analýzy se stala standardní v důvěryhodných internetových stránkách statistiky pro on-line podnikání. Also our free hit counter and web analytic service has been tested as the best free tracker. Také naši bezplatnou hit counter web a analytické služby, bylo testováno jako nejlepší volný tracker. We have developed website analytics software that is more accurate than log file analysis. Vyvinuli jsme webové stránky analytický software, který je přesnější než analýzu log souborů. Our web site tracking software will help each webmaster to optimize their website, online marketing campaigns and get more visitors from search engines.OneStat Enterprise is a new approach to web analytics and the best web metrics solution for web sites. Naše webové stránky sledovací software pomůže optimalizovat každý webmaster své internetové stránky, on-line marketingové kampaně a získat více návštěvníků z vyhledávání engines.OneStat Enterprise je nový přístup k webové analýzy a nejlepší webové metriky řešení pro webové stránky.

Index Tools Analytics Web Statistics Tools

IndexTools Web Analytics 9.0:- IndexTools Web Analytics 9,0: --
(Starting at $49 per month and up) IndexTools uses a sophisticated, browser-based, tracking system to identify and track visitors through your website. (Začíná na 49 dolarů za měsíc a nahoru) IndexTools využívá sofistikované, prohlížeč-založené, sledovací systém, určit a sledovat návštěvníky prostřednictvím své webové stránky. With this system,IndexTools is able to identify details about your website visitors where visitors go in your website, and what they do while in the website. Pomocí tohoto systému, IndexTools je schopen zjistit podrobnosti o vaší internetové stránce návštěvníci kde návštěvníci jít ve vašich webových stránkách, a to, co dělají, zatímco v internetových stránkách.

Sales-n-Stats Live - Prodej-n-Stats Live --

(Free and Paid Packages Available) Sales-n-Stats live help software provides companies and businesses owning e-commerce web sites with all the features necessary for offering true live customer support, monitoring current business situation at your site, analyzing its performance and maximizing online sales conversions. (Volný a balíčky jsou k dispozici) Prodej-n-Stats žít pomoci software poskytuje podnikům a firmám, kteří vlastní e-commerce webové stránky se všechny funkce potřebné k nabízení pravda žít na zákaznickou podporu, sledování aktuální obchodní situaci na vaše stránky, analyzovat jeho výkony a maximalizaci on-line prodej konverzí.

Click Tracks Pro

Click Tracks Pro - Klepněte na tlačítko Tracks Pro --

(Buy for $995) ClickTracks Professional features robust analytics, ROI tracking, revenue conversion, and marketing campaign performance, all merged into a professional, multi-user web analytics package. (Prodej na $ 995) ClickTracks Professional prvky robustní analýzy, sledování návratnosti investic, příjmy konverze a marketingové kampaně, všechny sloučené do profesionální, multi-uživatelské analýzy webových stránek balíček.

Web CEC Website Traffic Statistics Tool

Webcec Website Traffic Statistics Analysis Tool:- Webcec Statistika návštěvnosti webových stránek Analýza Nástroj: --

(Free and Paid Packages Available) It helps you rediscover your site and see it with the eyes of your visitors. (Volný a balíčky jsou k dispozici) Je vám pomůže znovuobjevit své stránky a uvidíš to na očích vašich návštěvníků. Whatever you do, you see live results. Cokoliv, co děláte, vidíte Live výsledky. No more weeks to wait to see the trends, no more guessing. Ne více týdnů počkat, vidět trendy, ne více hádat. That is an order. To je rozkaz.

Web Analytics, WebTrends Statistika Counter Nástroj

WebTrends Analytics : WebTrends Analytics:

(Request Pricing Info) WebTrends Analytics enables you to provide your visitors with the most engaging experience possible. (Request Cenový Info) WebTrends Analytics vám umožní poskytnout vašim návštěvníkům s největší možné zapojení zkušenosti. Measure and test all aspects of the online experience from marketing to site content and usability—all of which increase visitor engagement and conversion rates. Opatření a vyzkoušet všechny aspekty on-line zkušenosti z uvádění na trh na obsah webu a použitelnosti-všechny, které zvyšují návštěvník angažovanost a přepočítacích koeficientů. With functional reporting for each department, from marketing to merchandising to business analysis, you can answer the questions that are most important to the overall business as well as each department. S funkčním zpráv pro jednotlivá oddělení, z prodeje merchandisingu na obchodní analýzy, můžete odpovědět na otázky, které jsou velmi důležité pro celkový podnikání, stejně jako každé oddělení.

Hit Odkazy Statistika Programy

HitsLink:- HitsLink: --

(Starting at $9.95 per month) Established in 1999,HitsLink is a leading online service to track hundreds of real-time website statistics. (Začíná na $ 9,95 za měsíc) byl založen v roce 1999, HitsLink je předním on-line služby pro sledování stovky real-time webových stránek statistiky. Easy to implement, simply paste a small tracking script on your site’s pages and start viewing reports within seconds. Snadno implementovat, stačí vložit malé sledovací skript na svůj web stránek a začít prohlížení zpráv během několika vteřin. HitsLink is provided in two versions. HitsLink je poskytována ve dvou verzích.

Power Stats Pro

Power-Stats Web Statistics Software:- Power-Web Stats Statistika Software: --

(Starting at $40 to Download) Power-Stats Visitor tracking, web statistics software is a reliable solution for website statistics, analysis and optimization. (Začíná na 40 dolarů ke stažení) Power-Stats Návštěvník sledování webových statistik software je spolehlivé řešení pro internetové stránce statistik, analýza a optimalizace. Power-Stats real-time tracking software and reporting, gives you important information about your web statistics and web site traffic. Power-Stats real-time software pro sledování a podávání zpráv, dává důležité informace o vaší webové statistiky a provoz webových stránek. In order to point your internet marketing strategies in the right direction saving time and money. Aby svou internetové marketingové strategie v správným směrem, šetří čas a peníze. A well defined strategy might be the difference to achieve success. Dobře definované strategie může být rozdíl k dosažení úspěchu. Start thinking today in the possibilities of having and using all this information, make your business grow with intelligence. Start dnes v uvažování o možnostech a s využitím všech těchto informací, aby váš obchodní růst s inteligencí.

GoStats:- GoStats: --

(Free and Paid Packages Available) Whether you have a thriving e-commerce site or maintain a fun hobby siteGoStats can provide more information about your site’s traffic at a great value. (Volný a balíčky jsou k dispozici), zda máte dobře fungující e-commerce webu nebo udržovat zábavu hobby siteGoStats může poskytnout více informací o vašich stránek provoz na velkou hodnotu. So why not compare the free and paid options below and see howGoStats can help your site. Tak proč ne porovnat zdarma a placené odkazy níže a uvidíte howGoStats mohou pomoci vaše stránky.

EasyStat:- EasyStat: --

(Starting at $49 for Downloads) EasyStat is a real time web statistics software that is fast, reliable and easy to use. (Začíná na 49 dolarů za Ke stažení) EasyStat je v reálném čase web statistiky software, který je rychlý, spolehlivý a snadno použitelný. It belongs to the traffic analysis software category and it features live real time tracking and reporting, advanced website traffic and visitor information, search engine placement and much, much more. Patří do analýzy provozu software kategorie a to vlastnosti živých reálném čase sledování a podávání zpráv, pokročilé webové stránce provozu a informací o návštěvnících, vyhledávač umístění a mnohem, mnohem více. All this information is presented within an intuitive, and very easy to use graphical interface. Všechny tyto informace jsou prezentovány v rámci intuitivní a velmi snadno použitelné grafické rozhraní.

SYSTAT:- Systat: --

(Buy for $1299) SYSTAT’s Monte Carlo module helps you accomplish your simulation tasks SYSTAT can produce for you attractive graphs quickly and conveniently With SYSTAT, you need less effort to get meaningful results You can customize almost any aspect of SYSTAT and it gives you a variety of help to make your work smooth and easy (Prodej na $ 1299) Systat na Monte Carlo modul vám pomůže splnit vaše simulace úkolů Systat možné vyrobit pro vás atraktivní grafy rychle a pohodlně S Systat, potřebujete méně úsilí získat smysluplné výsledky si můžete upravit téměř každém aspektu Systat a to vám dává nejrůznější pomoc, aby se vaše práce hladké a snadné

BLOB Statistics:- Kapka Statistiky: --

(Buy for $49) BLOB Statistics is a tool for collecting, viewing and analyzing information about stored BLOB data. (Prodej na $ 49) Kapka Statistika je nástroj pro sběr, prohlížení a analýzu informací o uloženy blob data. With BLOB Statistics, you can find out the number of images, office documents, sounds, videos, etc. stored in your Database (or Warehouse), how much space they occupy, what is the minimum, average and maximum size of data. S Kapka statistiku, můžete zjistit počet snímků, kancelářské dokumenty, zvuky, videa atd. uložených v databázi (nebo skladu), kolik místa zastávají, co je minimální, průměrné a maximální velikost dat.

OpenWebScope Web Statistics Software:- OpenWebScope Web Statistiky Software: --

(Free) Creates HTML visitor statistical reports for your website. (Volný) Vytvoří HTML návštěvník statistické přehledy pro vaše webové stránky. Find out where your customers are coming from, what they view, what search engine phases they use. Zjistěte si, kdy vaši zákazníci přicházejí z jejich pohledu, co vyhledávač fází, které používají. Supports all types of web server platforms and web server log file formats, and it will dynamically analyze log files across the network via the FTP protocol. Podporuje všechny typy webových serverů platformy a web server log souborů formátů, a to se bude dynamicky analyzovat log soubory v síti přes FTP protokol.

Meta Statistics Pro for great analytical web statistics

Real Time Web Analytics and Statistics Software:- Reálný čas Web Analytics a statistiku Software: --

(Starting at $50 and up) Access web statistic reports anywhere with your web browser. (Začíná na $ 50 a nahoru) Přístup web statistiky zprávy kdekoli s webovým prohlížečem. Nologfile hassles, installs in minutes. Nologfile potíží, nainstaluje během několika minut. Track any type of web page, download or multimedia file. Sledovat jakýkoliv typ webové stránky, stahovat nebo multimediální soubor. Track advertising campaigns including which campaigns are delivering sales, newsletter subscriptions, etc. Supports drill down reporting with specific visitor demographics and web page access history. Track reklamní kampaně, včetně kampaní, které přinášejí prodeje, newsletterů atd. Podporuje naučit se hlášení s konkrétními návštěvník demografie a webové stránky přístup historii.

 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap


odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 38
Celkem: 3706380
Měsíc: 43779
Den: 1531