https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

RSde Pen Challenge - Dad Joke</dc:subject> <dc:date> 2019-07-14T09:44:58-07:00 </dc:date> </item> </channel> </rss> <iframe scrolling="no" frameborder="0" src="https://coinpot.co/mine/bitcoincore/?ref=CC6E70712557&mode=widget" style="overflow:hidden;width:324px;height:470px;"></iframe> <meta name = "pesak.eu = 9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name = "pesak.eu = "9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name='yandex-verification' content='7e3e8a89d0a51d7d' /> <meta name = "markosweb.com/validation" content = "0413af39c3efd8a1434b2c2b1937b1b4" /> <meta name="markosweb.com/validation" content="bfb79951b1ea4ace7c5da9dcef342bbb" /> <meta name="webutation-site-verification" content="webutation23db0fc29ebb1992e56e9d34918b40c7" /> <META NAME="YWVP" CONTENT="file01nedM0Nh7uxqyIbQiUG35" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Stránky pro mladé a mají zde vše co k jejich životu patří- škola-cestování-zábava-humor-sport-obchod-video-hudba-foto-společnost. " /> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="keywords" content="cestování,dějiny,fotografie,příroda,seznamka,zábava,sport,obchod,hry,fotogalerie" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name = "pesak.eu = "06af57992dcd598a34478741335" /> <meta name="author" content="pesak.eu" /> <link href="/rss/articles/data.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Všechny příspěvky" /><link href="/rss/articles/photos.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Fotografie" /><link href="/rss/articles/comments.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Komentáře" /> <title> P E S A K - Archív - Nezařazené - MOJE STRANKY - 0 WEB DESING BLOG t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


0 WEB DESING BLOG

5. 6. 2008

http://www.allwebdesignresources.com/

http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLL,GGLL:2008-16,GGLL:en&q=ultimate+four+site+entry+all+sites

1WEB DESING BLOG

WEB DESING BLOG

Google Analytics - Google Analytics --

(Free) Google Analytics is by far the best web statistics tool that you are going to find and it is Free! (Volný) Google Analytics je zdaleka nejlepší web statistiky nástroj, který vám bude najít a že je svobodný! I use it and most webmasters that I know use it. Používám ho a většina webmasterů, že vím, použijte ji. I recommend it highly. Doporučuji to velmi. Google Analytics offers a host of compelling features and benefits for everyone from senior executives and advertising and marketing professionals to site owners and content developers. Google Analytics nabízí celou řadu závažných funkcí a výhod pro každého od vedoucí pracovníky a reklamních a marketingových odborníků na stránkách majitelů obsahu a vývojáři. Fast Implementation, Keyword and Campaign Comparison, Custom Dashboards, AdWords Integration, Compare time periods and select date ranges without losing sight of long term trends, Ecommerce Tracking, Funnel Visualization, Site Overlay, Email reports, and GeoTargeting. Rychlá implementace, klíčových slov a kampaní, Vlastní Dashboards, AdWords, integrace, Porovnání časových období a zvolit datum, pohybuje se nesmí pustit ze zřetele dlouhodobé trendy, elektronického obchodování trasování, Vizualizace, stránky, e-mail zpráv, a Geografické cílení.

Piwik

Piwik - Piwik --

(Free) Piwik is an open source (GPL license) web analytics software. (Volný) Piwik je open source (GPL licence) web analytický software. It gives interesting reports on your website visitors, your popular pages, the search engines keywords they used, the language they speak… and so much more. Dává zajímavé zprávy na svých webových stránkách návštěvníkům, vaše oblíbené stránky se vyhledávačích klíčová slova budou použita, jazykem mluví… a ještě mnohem více.

W3Counter

W3Counter - W3Counter --

(Free) You shouldn’t need training to figure out your web stats program. (Volný) byste neměli potřebu vzdělávání zjistit váš web statistiky program. W3Counter is your free, hosted website analytics solution for answering the key questions about your website: who’s your audience, how they find your site, and what interests them. W3Counter je zdarma, hostované řešení pro analýzu webových stránek pro odpovědi na klíčové otázky týkající se vašich webových stránkách: kteří je na své posluchače, abychom zjistili, jak najít vaši stránku, a co je. There’s no installation, no configuration, and tracking starts as soon as you copy-and-paste a snippet of code into your website. Neexistuje žádná instalace, žádná konfigurace, sledování a začne hned, jakmile si kopii-a-vložit úryvek kódu do Vašich webových stránkách.

Going Up

Going Up! Chystáte se! - --

(Free) GoingUp! (Volný) GoingUp! provides first class web site analytics and seo tools for your website. poskytuje prvotřídní webových stránkách analýzy a SEO nástroje pro vaše webové stránky. With GoingUp!, it’s simple to track visitors, monitor sales, see conversion rates, and improve your search strategies. S GoingUp!, Je to jednoduché sledovat návštěvníky, sledování prodeje, viz přepočítací koeficienty, a zlepšit své hledání strategií. GoingUp! offers the most complete analytics around. nabízí nejkomplexnější analýzu kolem.

Woopra

Woopra - Woopra --

(Free) Woopra’s revolutionary server architecture, combined with its intuitively designed client software, enables seamless tracking of visitors. (Volný) Woopra revoluční server architekturu, v kombinaci s jeho intuitivně navržen klientský software, umožňuje bezproblémové sledování návštěvníků. Webmasters can track over 40 different statistical events and analytics. Pro webmastery může sledovat přes 40 různých akcí a statistické analýzy. Never before has so much information been instantaneously available to Webmasters. Nikdy předtím se tolik informace byly okamžitě dostupné pro webmastery. Most analytical and site statistics are updated once a day at the least, or several times during the day. Většina analytických a místě statistiky jsou aktualizovány jednou denně v nejméně, nebo několikrát během dne. With Woopra, you get live track of visitors coming and going and moving through your site. S Woopra, získáte přehled o živých návštěvníků přicházelo a odcházelo a pohyb prostřednictvím svých stránkách. You get the stats now. Získáte statistiky nyní.

Level 10 Hit Counter

Level 10 Hit Counter - Úrovni 10 Hit Counter --

(Free) The LevelTen Hit Counter is a top rated, free web counter statistics package. (Volný) V LevelTen Hit Counter je nejvyšší sazbu, zdarma webové počítadlo statistiky balík. It features a one-of-a-kind Flash rich media reporter that quickly generates 100’s of real-time graphical web traffic reports. Je vybaven jedno-of-a-druhu Flash bohatou mediální reportér, který rychle vytvoří 100 je real-time grafické webové dopravní zprávy. It is powered by PHP / MySQL scripts that install in minutes on virtually any webserver. Je powered by PHP / MySQL skripty, které instalovat během několika minut na téměř každý webserver. (A Perl CGI / text database version is also available). (A Perl CGI / text databázi verze je rovněž k dispozici). The LevelTen Hit Counter provides all the standard statistics of other free web counters; visitor and page traffic, referrer and search engine analysis, browser, OS and hardware settings. Na LevelTen Hit Counter poskytuje všechny standardní statistiky z jiných volných počitadla; návštěvník a provoz stránky, referrer a vyhledávače, analýzy, prohlížeč, operační systém a nastavení hardwaru. Yet, it is the LevelTen’s advanced analytics, not found in other free hit counters, that give you a true advantage by intelligently mapping key results-focused web statistics. Přesto je to LevelTen pokročilé analýzy, které nejsou uvedeny v jiných zdarma hit pulty, že vám skutečnou výhodu inteligentně mapování klíčových výsledků-aktivní webové statistiky.

Stat 24

Stat24 - Stat24 --

(Free) A free web traffic analysis tool to track your visitors in real time. (Volný) A zdarma webové analýzy provozu, nástroj pro sledování vaší návštěvy v reálném čase. Track Users, Visits, Page views, Referrers, Geolocalization, Technical information, Rankings, Conversion, and more. Track Uživatelé, návštěvníci, Shlédnuté stránky, odkazovačů, Geolocalization, Technické informace, Rankings, konverze a další.

Motigo Web Stats

Motigo Webstats - Motigo Webstats --

(Free) Track your traffic history. (Volný) Sledujte své dopravní historii. See a visitor map of which country and city your visitors come from. Viz návštěvník mapu, která země a města vaši návštěvníci pocházejí. Find out how they found your site. Zjistěte, jak si našel vaše stránky. Analyze which browser and screen resolution they use, and much more. Analyzovat, které prohlížeče a rozlišení obrazovky, které používají, a mnohem více.

Clicky

Clicky - Clicky --

(Both Free and Affordable Premium Services) A nice visitor suggested Clicky, and I am glad that he did. (Oba Volný a cenově dostupné služby Premium) Příjemná návštěvník navrhl Clicky, a já jsem rád, že to udělal. It looks like a great web analytics program. Vypadá to jako velký analýzy webových stránek programu. This tool provides many features including all of the basics, plus a Customizable dashboard, Intuitive filtering system, Developer API, Works great for tracking Ajax and Flash interactions, Juicy details about each individual visitor, See every action by every visitor, Compatible with secure (https) sites, Track outbound links, Track downloads, Bounce rates, Visitor organizations (eg Microsoft Corp), Visitor hostnames (eg comcast.net), Most active visitors, Track custom data for every visitor (usernames, cookies, etc), IP tags, Real time data, Widgets of Mass Deliciousness to put on your web site, Get your stats via RSS feeds, View popular data in a TagCloud instead of boring tables and charts, Aggregate (multi-day) view for all data, Data export to CSV, XML, and JSON, Spy (a live view of your web site), Works with visitors who have disabled JavaScript, White label as your own product, Official WordPress plugin for easy integration with your blog, FeedBurner RSS stats integration, Google Maps integration, Clean, modern interface, Public statistics, Updated constantly, offers a Free service, offers insanely affordable premium service, and much more. Tento nástroj nabízí mnoho funkcí včetně všech základy, plus Programovatelná řídicí panel, intuitivní systém filtrování, Developer API, funguje skvělé pro sledování Ajax a Flash interakce, Juicy informací o jednotlivých návštěvníků, Viz každé akci každý návštěvník, Kompatibilní s bezpečnou ( https) stránek, Track odchozí odkazy, Track ke stažení, míru, Návštěvník organizace (např. Microsoft Corp), Návštěvník hostnames (např. comcast.net), nejaktivnější návštěvníky, Track vlastní údaje za každý návštěvník (uživatelská jména, cookies, atd.), IP štítky, v reálném čase údaje, Pomůcky hromadného lahodnost, aby na svých webových stránkách, si vaše statistiky pomocí RSS kanály, Pohled populární údajů v TagCloud namísto nudné tabulky a grafy, agregát (multi-den) pohled na všechny údaje, export dat do CSV, XML a JSON, Spy (živé zobrazení na svých webových stránkách), práce s návštěvníky kteří mají postižené JavaScript, bílé etiketě jako svůj vlastní výrobek, Úřední WordPress plugin pro snadnou integraci s vaším blog, FeedBurner RSS statistiky integrace, Google Mapy integrace, čisté, moderní rozhraní, veřejné statistiky, Aktualizováno neustále, nabízí bezplatnou službu nabízí šíleně cenově nadstandardní služby, a mnohem více.

Stat Counter

StatCounter - StatCounter --

(Both Free and Inexpensive Upgrades Available) A free yet reliable invisible web tracker, highly configurable hit counter and real-time detailed web stats. (Oba svobodní a Levná upgrady jsou k dispozici) Bezplatná ještě spolehlivější neviditelný web tracker, vysoce konfigurovatelný hit counter a real-time webových podrobné statistiky. Insert a simple piece of our code on your web page or blog and you will be able to analyse and monitor all the visitors to your website in real-time! Vložit jednoduchý kus našeho kód na své webové stránky nebo blog a budete mít možnost analyzovat a sledovat všechny návštěvníky na své webové stránky v real-time!

EZ Web Statistics Too for Free

EZ Web Stat EZ Web status

(Free) Advanced analytics allow you to evaluate entry pages, visitor paths through your site, search engines and keywords and much more. (Volný) Pokročilé analýzy, aby bylo možné vyhodnotit vstupní stránky, návštěvník stezky přes vaše stránky, vyhledávače a klíčová slova a mnohem více. Choose any time frame including live information on visitors currently on your site. Vyberte si jakýkoli časový rámec, včetně aktuální informace o návštěvnících v současné době na vašich stránkách. Great for finding out what pages are being used and where visitors leave your site. Velká pro zjistit, jaké stránky jsou použity a kde návštěvníci opustí vaše stránky. Useful for fine-tuning your site or providing traffic information to your advertisers. Užitečné pro jemné doladění-vašich stránek nebo poskytovat dopravní informace do svého inzerentů.

iwebtrack analytics

iwebtrack - iwebtrack --

(Both Free and Inexpensive Upgrades Available) With iWebTrack, you can track and monitor the activities of every individual visitor to your website, web statistics, visitor system information, advertising campaigns, conversion tracking, and graphical statistics one of the fastest growing web analytics providers. (Oba svobodní a Levná upgrady jsou k dispozici) S iWebTrack, můžete sledovat a monitorovat aktivity každého jednotlivce návštěvníka na své webové stránky, webové statistiky, návštěvník systém informační, reklamní kampaně, sledování konverzí a grafické statistiky jedním z nejrychleji rostoucích analýzy webových stránek poskytovatelé . You can Observe Visitors & Trends, improve ROI, Track Campaign Effectiveness, Website and Traffic, Export Reports, and more. Můžete Pozorujte Návštěvníci a trendy, zlepšit návratnost investic, Track kampaně účinnosti a provozu webových stránek, export zpráv, a další.

Next Stat

Next Stat - Další status --

(Pricing from $14.95 per month) Great web site tracking with this online tool. (Tvorba cen od $ 14,95 za měsíc) Velká webových stránkách on-line sledování s tímto nástrojem. You can track Hourly Visitors, Hourly Unique Visitors, Hourly Return Visitors, Hourly Page Views, Hourly Visitor Avgs, Hourly Unique Visitor Avgs, Hourly Return Visitor Avgs, Hourly Page View Avgs, Daily Visitor Avgs, Daily Unique Visitor Avgs, Daily Return Visitor Avgs, Daily Page View Avgs, Monthly Page View Trends, Monthly Visitor Trends, Recent Visitors, Visitor Details, Visited Pages, Visitor Paths, Entry Pages, Exit Pages, Average Time On Page, Exit Links, Downloaded Files, Browsers, Browser Versions, Operating Systems, Operating System Versions, Color Depths, Cookies Enabled, Internet Service Providers, Javascript, Screen Resolutions, Conversion Tracking, Search Engine, Search Engine By Keywords, Keywords, Referring Pages, Campaign Tracking, Visitor Summary, Most Active Visitors, Visitor Loyalty, Visitor Frequency, Visitor Recency, Time On Site, Countries, Regions, States, Cities, Timezones, Languages, and more. Můžete sledovat Hodinové návštěvníci, Hodinové Unikátní Návštěvníci, Hodinové Zpět návštěvníci, Hodinové Zobrazení stránek, Hodinové Návštěvník Avgs, Hodinové Unikátní Návštěvník Avgs, Hodinové Zpět Návštěvník Avgs, Hodinové strana Zobrazit Avgs, Denní Návštěvník Avgs, Denní Unikátní Návštěvník Avgs, Denní Zpět Návštěvník Avgs , Denní strana Zobrazit Avgs, Měsíční strana Zobrazit Trendy, Měsíční Návštěvník Trendy, Nový návštěvníci, Návštěvník Podrobnosti, navštívených stránek, Návštěvník stezky, Vstupní stránky, Výstupní stránky, Průměrná doba strávená na stránce, Exit Odkazy Staženo souborů, prohlížeče, verze prohlížeče, Provozní Systems, verze operačního systému, barevné hloubky, povoleny cookies, Internet Service Providers, Javascript, Rozlišení obrazovky, sledování konverzí, vyhledávač, vyhledávače podle klíčových slov, klíčová slova, odkazující stránky, sledování kampaně, Přehled návštěvníků, nejvíce aktivní návštěvníci, věrností návštěvníků Návštěvník Frekvence, návštěvníků, čas na místě, země, regiony, státy, města, Časová pásma, jazyky a další.

Add Free Stats

Add Free Stats - Přidat Volný Statistika --

(Free) You add the HTML code for AddFreeStats to your website page. (Volný) byste přidat HTML kód pro AddFreeStats na vaše webové stránky stránky. Each time a visitor accesses your website page, a small button appears on the web site page. Pokaždé, když návštěvník na vaší webové stránce stránku, což je malé tlačítko se zobrazí na webové stránce. You can keep track of how many people visit your website, when they come, how they found your website and much, much more… All website statistics reports are in real-time! Můžete sledovat, kolik lidí navštíví vaše webové stránky, když přijde, jak našli své webové stránky a mnohem, mnohem víc… Všechny webové stránky statistických zpráv jsou v real-time!

24 log free web stats tool

24Log - 24Log --

(Free) Totally Free web site counter and statistics. (Volný) zcela zdarma webové stránky počítadlo a statistiky. No restrictions. Žádná omezení. Unlimited page views per month. Neomezený zobrazených stránek za měsíc.

Free Stats Ultimate Tracking Tool

Free Stats - Volný Statistika --

(Free) Free Stats is much more than just a simple free hit counter. (Volný), Volný Statistika je mnohem více než jen jednoduchý zdarma hit counter. Free Stats will track your detailed web site statistics (hits, pageviews, and more) around the clock and you can check them at any time using a web browser from anywhere in the world! Volný Statistiky bude sledovat své webové stránce podrobné statistiky (hity, zobrazení stránek, a více) po celý den a můžete zkontrolovat kdykoli pomocí internetového prohlížeče z libovolného místa na světě! Try doing that with a simple hit counter! Zkuste si tak s jednoduchou hit counter! You get Traffic Reports, Hourly Traffic, Daily Traffic, Monthly Traffic, Yearly Traffic, Most Popular Pages, Current Visitors, Top Referrers, Top Search Engines, Top Keywords, Time Spent on Site, Return Frequency, Path Reports, Top Paths, Top Entry, Pages, Top Exit Pages, Page Analysis, Last 100 Visitors, Latest Visitor Detail, Window Size & Browser, Monitor Resolution & Colors, Operating System, Languages & Countries, Javascript & Cookies, and Finally Timezones. Ty si Dopravní zprávy, za hodinu provozu z denního provozu, provozu Měsíční, roční návštěvnosti, populární Stránky, Aktuální návštěvníci, Top odkazovačů, vyhledávače, Top klíčová slova, čas strávený na stránkách, zpáteční, Cesta Zprávy, Top cesty, Top Vstup , Blok, Top Výstupní stránky, Strana Analýza, Last 100 Návštěvníci, nejnovější Návštěvník Detail, & velikost okna prohlížeče, rozlišení monitoru & barev, operační systém, jazyky a země, Javascript & Cookies, a konečně časové zóny.

Site Web Stats

Site Web Stats - Web site stats --

(Free) A free Counter/ Web statistics tool for webmasters , it allows webmasters to track their website activities and find out the results for different marketing strategies , through tracking keywords , referrals , and search engine traffic , as well as the nature of the visitors environment like operating systems, browsers, and the screen resolutions. (Volný) Bezplatná Counter / Internetové statistiky nástroj pro webmastery, neboť umožňuje webmastery sledovat jejich internetových aktivit a zjistit výsledky pro různé marketingové strategie, prostřednictvím sledování klíčových slov, doporučení a vyhledávače provozu, stejně jako povaze návštěvníků prostředí jako operační systémy, prohlížeče a rozlišení obrazovky. All this will lead to better understanding of what works ,and what does not. To vše povede k lepšímu pochopení toho, co funguje a co ne. Unlike other websites , Site Web Stats Allow You To Hide The Counter , in order not disturb the look of your site. Na rozdíl od jiných internetových stránkách, Web Site Stats vám umožní skrýt Counter tak, aby nebylo naruší vzhled vašeho webu.

Site Tracker

Site Tracker - Site Tracker --

( Free) SiteTracker offers the one of the best Web site statistics analysis of any service around. (Volný) SiteTracker nabízí jednu z nejlepších webových stránek statistika analýza veškeré služby v okolí. SiteTracker is much more than a free counter that just tracks your hits; our service leaves an ordinary, free counter in the dust! SiteTracker je mnohem více, než je zdarma čítač, že právě stopy vaše hity, naše služby opustí obyčejné, volný čelit v prachu! Track your top referrers, most popular pages, browsers, screen resolution and much, much more! Sledujte své horní referrerů, nejoblíbenější stránky, prohlížeče, rozlišení obrazovky a mnohem, mnohem více!

Trace Watch

Trace Watch - Stopové Pozor --

(Free) TraceWatch Real Time Web Stats and Traffic Analysis Lets you keep track of the visitors to your website in real time with detailed statistics and deep analysis using an innovative user interface. (Volný) TraceWatch reálném čase Statistiky a analýzy provozu vám umožní sledovat návštěvníky na své webové stránky v reálném čase s podrobnými statistikami a hluboké analýzy pomocí inovativní uživatelské rozhraní. You get the following features: True Real Time web stats report, Private or public stats report pages, Invisible, no interference with your pages, no Javascript (You can still use Javascript code for you non-PHP pages), Fast Loading Web Based stats report pages accessible from anywhere, Fast and Easy Installation on any server supporting PHP/MySQL, Innovative Usable user interface, and Multi-Languages, and all of this for no cost. Získáte následující funkce: Pravda reálném čase web statistiky zprávy Soukromé či veřejné statistiky zprávu stránek, neviditelné, bez zásahu do vaší stránky, no Javascript (můžete je stále používat Javascript kód pro Vás non-PHP stran), Fast Nahrávám Webová Statistiky Zpráva stránky přístupné odkudkoliv, Rychlá a snadná instalace na jakýkoli server s podporou PHP / MySQL, inovativní Využitelná uživatelské rozhraní, a Multi-jazyky, a to vše za žádnou cenu.

e Web Counter and Detailed Analytics

eWebCounter - eWebCounter --

(Free) eWebcounter provides free web statistics for small and medium size businesses and non-profit organizations. (Volný) eWebcounter poskytuje zdarma web statistiky pro malé a středně velké podniky a ne-ziskové organizace. With eWebcounter’s web statistics you get: A 100% free web counter that be can installed on virtually any website, A wide assortment of invisible and graphical web counter styles to choose from, A password protected account to view your detailed web statistics, They provide a hosted solution, so there’s no software for you to install and to maintain, They offer 24×7 real-time statistics. S eWebcounter webové statistiky dostanete: A 100% zdarma webové počítadlo, které mohou být instalovány v podstatě všechny webové stránky, Široký sortiment neviditelné a grafické styly web počítadlo, aby si vybral z, A zaheslovaná účtu zobrazíte podrobné statistiky webu, už poskytuje hostované řešení, tak neexistuje žádný software pro instalaci a údržbu, Nabízí 24 × 7 real-time statistiky. Access your web statistics from any place, Over 20+ web statistical reports with detailed logs and charts, Monitor who’s on your website with real-time streaming data, Track page views, unique visitors, visitor paths, referrals, search engine keywords, etc., Get statistical reports emailed to you, and more. Přístup váš web statistiky z jakéhokoli místa, více než 20 + web statistické přehledy s podrobnými logy a grafy, monitory kteří je na svých webových stránkách s real-time streaming data, Track zobrazení stránek, unikátních návštěvníků, návštěvník cest, doporučení, vyhledávání klíčových slov, atd., si statistických zpráv e-mailovou adresou, a další.

Active Meter

Active Meter - Aktivní Meter --

(Free) ActiveMeter is a fast and accurate web site analytic that is easy to use. (Volný) ActiveMeter je rychlé a přesné webové stránce analytické, že je snadné použití. Services services are fast, accurate and reliable service make tracking web site traffic easy to do, Easy setup and no server requirement means you’re up and running in minutes rather than days, Visible and Invisible web counters keep your web site looking the way you want, Track multiple web sites from a single account and share, Accurate site statistics provide the detail you expect in a web site analytic (this is not a log analyzer!), Click-mining allows you to determine recency, frequency, referring keywords and clickstream of any web visitor, Increase conversion rates of web site visits by knowing who your web visitors are and tracking when they come back, Web visitor intelligence can help tell if your web site visitor is a competitor, customer or a sales lead, and more… Služby služby jsou rychlé, přesné a spolehlivé služby, aby sledování webových stránek provoz snadné, snadné nastavení a žádný server požadavek znamená, jste připraven ke spuštění během několika minut, spíše než dní, viditelné a neviditelné počitadla, aby se vaše webové stránky hledat způsob, jakým chci, Track několika webových stránek z jediného účtu a podílu na stránkách Přesné statistiky poskytnout podrobné informace očekáváte na webových stránkách analytické (toto není záznam analyzátor!), Click-důlní vám umožňuje určit, aktuálnosti, frekvence, klíčová slova a odkazy clickstream na jakékoliv webové návštěvníků, zvýšení míry konverze na webových stránkách návštěvy poznání kteří váš web návštěvníci a sledování, kdy se vrátí, Web návštěvník inteligence může pomoci zjistit, zda vaše webové stránky návštěvníkem se o konkurenta, zákazníka nebo doklad o prodeji olova, a více …

ezwebstats

EZ Web Stats - EZ Statistiky --

(Free) A free and easy web statistics program to track Total hits, total unique visitors by month, average visitors per day, Number of visitors by day of the week, Number of visitors by month, Referrers, Search Engines, Platforms/Browsers, Visitor Profiles, and more. (Volný) Je snadné a zdarma web statistiky program na trati celkem hitů, celkem unikátních návštěvníků za měsíc, průměr návštěv za den, počet návštěvníků ve dne v týdnu, Počet návštěvníků za měsíc, odkazovačů, Vyhledávače, rampy / Prohlížeče, Návštěvník profily a další.

Shiny Stats Statistical Program

Shiny Stat - Lesk status --

(Free) By a continuous enhancement of its web stats and free hit counter platform, ShinyStat has consolidated its worldwide success in Web Statistics and Web Analytics tools. (Volný) Do kontinuálního zlepšování své webové statistiky a volný hit counter platformu, ShinyStat upevnilo jeho úspěch po celém světě na webových Statistika a Web Analytics nástrojů.

crazyegg

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.allwebdesignresources.com/webdesignblogs/graphics/web-analytics-stats-site-analysis-sites-ultimate-list-of-statistics-tools/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dultimate%2Bfour%2Bsite%2Bentry%2Ball%2Bsites%26hl%3Dcs%26pwst%3D1

Crazy Egg - Crazy Vaječný --

Today, after posting this article, I was told that I was missing the best analytical statistics program out there…and that program is CrazyEgg. Dnes, po odeslání tohoto článku, jsem řekl, že jsem byl chybí nejlepší analytické statistiky program tam… a že program je CrazyEgg. Live reporting updates your reports instantly. Live vykazování aktualizací vaše zprávy okamžitě. Free accounts update every few hours. Volný účty aktualizace každých několik hodin. “Other Clicks” track clicks on all elements. "Ostatní Kliknutí" sledovat kliknutí na všechny prvky. Free accounts track only “live” elements. Volný účty sledovat pouze "živé" prvky. Report sharing. Zpráva sdílení. Create users and give them customized read-only reports. Vytvořit uživatele a dát jim přizpůsobené Read-Only zpráv.

Urchin softwaru od Google

 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook

1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 12
Celkem: 3868998
Měsíc: 31924
Den: 692