google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Cestování-Travelling - PŘEHLED MAPsvět
Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEHLED MAPsvět

22. 5. 2012

www.panoramio.com/lookaround/44037104- - Location history from 03/06/2011 to 03/08/2011 1

 

 

 

 

Jehla.net

 

 http://twitter.com/pesak/following

  Vám přináší dangramza.com
Powered by WebRing.

 

 

 

 


Zvětšit mapu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAYLE

Zem ě pis

 

Mapy (Vyhledává č e tras) č R Computer 11/03 str.. 82

Seznam -- www.mapy.cz - Na úvodní stránce mapa Prahy, dále adresy v BRN ě, Ostrav ě Plzni. Mapa č R - vyhledávání m ě st. Vyhledává č trasy 0.

Atlas -- mapy.atlas.cz - Mapy č R, Prahy, Brna a ďalších m ě st. Vyhledávání trasy (Najdi cestu). Popis trasy - jen ozna č ení v ě tších m ě st, názel silnice kilometrá ž. Schémata k ř i ž ovatek. Kv ě deset 2004 - mapy na atlasu inovovány (p ř i napsání adresy mapy.atlas.cz dojde k p ř ESM ě rování na mapy2.atlas.cz), lepší navigace, Rolování. Je tam dru ž icový pohled na celý sv ě t. P ř i hledání m ě st ulic se neznázor ň uji zem ě pisne sou ř adnice. Chcete-li ale obsahovala stará verze mapy.atlas.cz, who Stále je p ř ístupná t ř eba tímto odkazem. Tam je pak mo ž č ne ode ITAT sou ř adnice nalezeného místa (formáty S-JTSK, S42 WGS-84 (stupn ě, minuty, vte ř iny). Zajímavá mo ž nost je hledání ubytování turistických atrakcí do 5 km. listopad ě má Atlas mapovou č ast i pro Slovensko (léto 2004).

Uzdroje -- mapy.uzdroje.cz - Mapy č R, Praha, Brno, č eské Bud ě jovice, Hradec Králové, Liberec, Jihlava, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň ň, Ústí nad Labem, Zlín. Hledání ulic v t ě chto m stech ě n ě kolika desítkách Dalších (135 v r. 2002, C 20/02 str.. 92). Podobn ě další objekty jako divadla, banky atp. Automapa jest ě č R turistická mapa, mapa Slovenska Evropy.

Centrum -- mapy.centrum.cz - Mapy č R, Praha, Brno, Ostrava a n ě kolik desítek Dalších. Vyhledávání ulic a ďalších objekt ů. Vyhledává č trasy - Nejkratší Nebo Nejrychlejší. P. S. Comp 15-16/04 str.. 84.: Portál Získal ocen ě ní v Sout ě ž i č Kartografické spole č nosti R Mapa roku 2003. 126 m ě st č R, v. 72 hledání podle popisných č Isel. Plánova č cest s výpisem itinerá ř ea další údaje o č R. Vlastní poznámka - neuvádí zem ě pisne sou ř adnice.

Rychlý -- mapy.quick.cz - č R, ulice v n ě kolika desítkách m ě st. Vyhledává č trasy je na trasy.quick.cz. I místo V rámci m ě sta. Varianty - nerychlejší, Nejkratší, nejlevn ě jší (Zadat místě ř ebu auta, cenu benzinu rychlost jízdy).

SHOCART -- www.e-mapy.cz - Stránky Zlínského vydavatelství map. On-line zadarmo. Digitální podoba papírových map. Vyhledávání podle mapy kraj ů, Sidel, ulic, ů hrad, zámk ů, kemping ů chrán ě ných oblastí. Hleda č trasy v č esku.Také mapa Evropy. Mapy jsou jen v malém vý ř EZU. Zem ě pisne sou ř adnice 0. Zrcadlový server -- www.mapyonline.cz. Zdálo se, ž e se na č íta rychleji.

Tiscali -- mapy.tiscali.cz - Obecná prezentace v ě novaná turistice. Mapy č R, plány m ě st. Také celý sv ě t, ale málo podrobné. Reporta ž e, fotky. Slu ž by - letenky, hotely, zájezdy. Mo ž nost hledat i památkové objekty sídla institucí. Mo ž nost volit vzdálenost do jaké hledat. Ubytování jen kempy. Zem ě pisne sou ř adnice ve formátech S42, JTSK WGS 84. Sekce Kilometrá ž - Vyhledává trasy pro č n ě kolik desítek m ě st. Také turistické mapy cyklomapy.

   mapy.idnes.cz

nový, hledání m ě st v Evrop ě č R. 72 plán ů m ě st propojeno s mapou č R. Vypadá stejn ě jako Tiscali. Letecký pohled (Který Město, ale moc dobrý) u ž nem ů ž u najít. Má v sob ě taky plánova č trasy, ale z Prahy do Benešova se mi naplánovat nepoda ř ilo.C 02 / 9 str.. 66

 

Staré mapy č eských zemí -- mujweb.cz / www / mapy - 16 č starých map ech a Moravy. Nejstarší z 1518, Nejmladší z roku 1957.

 

Tak ž e č e Vyhledává v č R: mapy.atlas.cz, mapy.centrum.cz, mapy.quick.cz, www.e-mapy.cz, mapy.tiscali.czmapy.idnes.cz.

 

Cizí mapy (mimo č R) Comp 12/03 str.. 75

Landkarten und Stadtplanindex - N ě mecké stránky, rozcestník o mapách. U map uvedeno rozlišení hodnocení.

Mapquest - Jeden z nejznám ě jších mapových serverů ů. Celý sv ě t. Regionální verze s koncovkami co.uk, de, fr. T ř i č Asti - 1. Mapy - celý sv ě t. 2. Jízdy - Vyhledává č trasy, č ast severoamerická a evropská, č R však neumí, lze nahradit dopln ě ním pohrani č ního m ě sta. Mo ž nost sta ž ení trasy do PDA. 3. Road trip planner - jen USA.

Maporama - Podobná Mapquestu. Výhrady proti Vyhledává č i trasy - schází slovní ozna č ení op ě rných bod ů (m ě st).

Expediamaps - Expedia je jeden ze dvou nejv ě tších turistických portál ů na sv ě t ě. Má Najděte sekci mapy - podrobné mapy Severní ameriky a nebo Evropy mužů ě podrobné ostatního sv ě ta. Vyhledává č tras - Get trasy - Severní Amerika a Evropa. ň Upozor uje na dálnice s poplatky uzáv ě RKY.

Michelin - Sekce mapa Vyhledává č e trasy. Vyhledává č jen po registraci, ta ale bezplatná.

Falk - Velké n ě mecké vydavatelství map. Routenplanner - Vyhledává č trasy, plány m ě st (Plány měst). Jen n ě mecká, rakouská švýcarská.

Mapy - Maps.com je Mapový server - prodej map. Mapy vytvo ř ené na základ ě leteckých fotografií (Online Aerial Images).

StreetMap - Ulice v Británii. Letecká fotografie ulice.

Yahoo Maps - Hledání mapy Nebo trasy. Omezený po č et zemí - USA, N ě mecko, Francie, Špan ě lsko, Kanada, Itálie, VB. Vyhledávání trasy jen USA a Kanada.

http://maps.nationalgeographic.com/maps- Nejznám ě jší geografický server. Historické mapy, jednotlivých ZEMI m ě st. Sekce Najít Formátovat pro tisk Mapy - tisk na tiskárn ě. Vyhledává č trasy 0.

 http://maps.nationalgeographic.com/maps

http://maps.nationalgeographic.com/maps

Tak ž e č e Vyhledává mimo č R: Mapquest (ne č R), Maporama (č R?) Expediamaps, Michelin, Falk, Mapy, Yahoo Maps (ne č R)

 

 

Ji ž ní Tyrolsko -- podstránka na www.suedtirol.info - Viz Horolezectví

Skupina Ortleru -- Mapa skupiny Ortleru- Viz Horolezectví

    Mapový server na č VUT - Mapy z celého sv ě ta p ř Imo na serveru odkazy na mapy jinam.

  Mafi Photograpy a cestování - Za č ínající soukromé stránky, č esky, 30 map z Ruska, 2 z Mongolska, (prosinec 2002)

autor na po ádání proda ž papírové verze

    Mapový server University of Texas

    sekce Mapy na svetoudooru.cz - Odkazy na nascanované Mapky, Plánky, na č rtky, pr ů vodce, popisy výstup ů. P ř Imo dokumenty Nebo emailové adresy poskytovatel ů. Na stránkách internetový ř vzorce, kde si sami Poskytovatelé výplní Mají co.

 

 

Ur č ení sou ř adnic místa

 M ě sta i ulice v č R -- na Seznam.cz

Stará verze Mapa na Atlasu.cz - formáty S-JTSK, S42 WGS-84 (stupn ě, minuty, vte ř iny). Nalezl jsem tam chyby.

mapy.tiscali.cz - Sou ř adnice ve formátech S42, JTSK WGS 84. Sou ř adnice hned u vąech nalezených objekt ů.

    m ě sta v USA

ulici Na celém sv ě t ě (odkaz na Maporamu)

ulici v USA (Microsorft terra server)

m ě sto mimo USA (odkaz na dva seznamy se sou ř adnicemi m ě st -- Real3D infoplease)

(ulici podle sou ř adnic, na Mapquestu)

m ě sta na sv ě t ě - na TimeandDate.com

Petr Šilhán vyrobil n ě kolik stanovené trase ů pro Krkonoše Alpy (tam Jde o chaty) -- http://gps.wz.cz

 

Trasy pro GPS

www.alpin-koordinaten.de - Hotové trasy v Alpách s mo ž ností sta ž ení v r ů zných formátech, náhled na trasu ve Slepé mapy ě. Té ž sou ř adnice bod ů, nej č ast ě ji vrcholy. Mo ž nost vyhledávání - textov ě az klikaci mapy Alp. N ě mecky. Po zaregistrování mo ž nost vkládání vlastních tras. (jaro 2005)

 

Ur č ení vzdálenosti dvou míst

http://jan.ucc.nau.edu/ ~ cvm / latlon_find_location.html - Záda se ší ř ka délka dostane se vzdálenost.

Indo.com - M ů ž e se Zadat ší ř ka délka (formáty ss: mm: vvE (N, S Nebo W), mo ž ne jen sss: mm Nebo sss.sss) nebo jména m ě st stát ů v Angli & ccaron ; cín ě (Praha, Česká republika), i m ě st stát ů v USA - tam STÁTY mo ž není zkratkou (St. Louis, MO). Ke zjišt ě ní, who m ě sta jsou k dispozici sta č í Zadat jen ZEMI, objeví se seznam m ě st. PRY i znázorn ě ní na mapě ě pomoci Xerox PARC Mapový server, to ale n ě jak nefach č í. (ř Ijen 2004)

 

 

 

R ů zn

www.cvonline.cz- Porovnávání platu s kolegy z otrub ž e (po zaregistrování) C 01/18 str.. 44 (nenašel jsem to na t ě ch stránkách)

www.debilnicek.cz- P ř ipomínkových odesílání e-mailu ů Nebo SMS C 01/18 str.. 70

www.fourmilab.ch / EarthView / vplanet.html - Pohled na Zemi M ě sic s aktuálním zorbrazením dne noci, vezměte pohled na Zemi z ě m síce Nebo satelit ů. I obrácen ě. Místa Zem ě dle sou ř adnic, zv ě tšení, plastická mapa. C 01/12 str.. 60

www.psc.cz - Vyhledávání PS č, Stále funguje (podzim 2003)

http://www.kdojekdo.cz/ 

Kdo je kdo v č R. C 8 / 02 str. 77

 
Vítejte na touží Peak Doprava
Touží Peak Provoz je informace, marketing, Trafic, reklama a konzultační služby. Dovolte, abychom vám pomůže najít to, co hledáte. Pomůžeme vám reklamu v rámci svého rozpočtu. Budeme návrh plánu ohledně vašich potřeb. Získat více a zaplatit méně. Krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu reklama podniků, aby vyhovoval vašim needs.We hrdí na to, být schopen nabídnout KVALITA Ruční provozu Exchange. Již víte, že klíčem k úspěchu na většině jiných internetových podniku je schopnost přivést návštěvníka na vaše stránky a / nebo Sestavte Doporučení v oblíbených programů. Jsme tady, abychom vám pomohou s oběma těmito tasks.CHECK US OUT! - Free to join! - Připojte se nyní!
 

Informace Side bar

Provozu
Banner
Text

Exchange Novinky


 

Alexa Certified Traffic Ranking for longspeaktraffic.info

 

AATopList.com
Dragon Surf Traffic Exchange with 100,000+ members surfoneday.com zenzuu.com


Ad Space for Sale zde
longspeaktraffic.info: Vítejte

Přijďte k "Mile High Club!!
Spuštění NYNÍ ~ 2000 Dostávat Kredity ZDARMA a ACCOUNT UP-GRADE po aktivaci
~ Kde si HITS získat Mile High POZOR ~


Proč se připojit touží Peak provozu?
1) Je to Brand New!2) Build Downline FAST TEĎ!3) velmi, velmi, LOW Reklama přiměřené ceny!
4) Dlouhé Peak provozu je informace, marketing, Trafic, reklama a konzultační služby. Dovolte, abychom vám pomůže najít to, co hledáte. Pomůžeme vám reklamu v rámci svého rozpočtu. Budeme návrh plánu ohledně vašich potřeb. Získat více a zaplatit méně. Krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu reklama podniků, aby vyhovoval vašim needs.We hrdí na to, být schopen nabídnout KVALITA Ruční provozu Exchange. Již víte, že klíčem k úspěchu na většině jiných internetových podniku je schopnost přivést návštěvníka na vaše stránky a / nebo Sestavte Doporučení v oblíbených programů. Jsme tady, abychom vám pomůže s oběma těmito úkoly. CHECK US OUT! - Free to join! - Připojte se nyní!
Připojte se touží Peak Dopravní Dnes
dostanete zdarma 30 dnů UPGRADE


Visitor Map
Vytvořte si vlastní návštěvník mapě

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

 


 
 

Gap Adventures - Travel Photography Stipendium

Připojte se k National Geographic-přidělení fotograf v Antarktidě!
Uzávěrka přihlášek: 4.října 2009

Gap Adventures se spojili s World Nomads a National Geographic Channel, aby jeden výjimečný individuální možnost jít na úkolu s renomovanými přírody fotograf Jason Edwards do Antarktidy!

Stručný fotografie je na světě nejvíce odlehlé divočině v Antarktidě Classic Gap Adventures 'na palubu M / S Expedice, zkoumání Jižní Shetlandských ostrovů a Antarktického poloostrova.

Abychom vám pomohli učinit nejlepší fotky, bude příjemce obdrží stipendium AU v hodnotě 2.000 amerických dolarů Pentax fotografických zařízení dle Vašeho výběru.

Vaše nejlepší fotografie budou zveřejněny na webových stránkách National Geographic Channel, kde budou prohlížet tisíce cestujících po celém světě, nabízí jednou-in-a-životní šance dostat nohu do dveří jednoho z nejvíce uctíván průzkumu organizace svět!

Cení pro jeho volně žijících živočichů a dálkové fotografování krajiny, je Jason Edwards zástupci Národní Galerie Geographic Collection.

Soutěž je otevřena non-profesionální fotografy a můžete použít z jakékoliv země. Pro více informací a pro zadání on-line, klikněte prosím na níže uvedený odkaz:

Gap Adventures - Travel Photography Scholarship 2009

No Comments »

 

Kliknutím na DOWNLOAD MAPS TOOLBAR začne stahování Starware Mapy Toolbar. Souhlasíte, že budete instalovat lištu, porozumět funkce a přijměte naše podmínky použití.
Click here to download the FREE Maps Toolbar

 

http://try.starware.com/tb/landing/maps/maps_sideview.php?aff_id=miva

 
 

Náhledy fotografií ze složky BRNO

 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!
');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

semruch


');

Share


');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');


Statistiky

Online: 17
Celkem: 3393672
Měsíc: 29511
Den: 1199

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us Web
Analytics