https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Společnost - Příroda - Cestování-Travelling - LEVNÉ LETENKY t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


LEVNÉ LETENKY

19. 3. 2009

 

 


             

 

You

Why is Kayak a different hotel site?
Search 140+ sites at once and find the cheapest hotel and filter and sort results from all sites instantly. Kayak does not book tickets, so click to buy directly
from hotel and agency sites. It's almost too good to be true, but Kayak is free!

 
 
Deals for www.pesak.estranky.cz, ostrava
 
 
ads
Hotels in Ostrava
Book your hotel in Ostrava online. All hotels with special offers.
www.booking.com
Cheap Ostrava Hotels
Compare Hotels In Ostrava. Find The Cheapest Hotels Online.
CheapEurope.com/Ostrava
Doručíme krásnou kytici
u nás v Praze, ČR i do celého světa Kytice a květiny za dobré ceny !
www.ekytky.cz
Ostrava Hotels
Find out where to stay and what price to pay in Ostrava
www.mytravelguide.com
Prague Day Trips
Visit Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Kutna Hora, Terezin or Karlstejn
www.PragueDayTrips.com
Stěhování Ostrava a okolí
Bezplatné cenové nabídky od různých stěhovacích firem.
Stehovani.com
 
 

 

About  |  Advertise  |  Privacy  |  Destinations  |  Feedback  |  Hotel Reviews - TravelPost.com
©2009 Kayak.com

.

 

 

 

 

 

 

Ostrava/?source=goEurope-ContOff-Exact_CzechRepublic-Ostrava-Exact&srckeyword=Ostrava&srctype=search

During the past few decades the Czech Republic has slowly been emerging as a popular tourist destination, favoured particularly by the discerning traveller seeking culture and charm rather than pizzazz and parties.

More about Czech Republic

 Click here to find out more!Click here to find out more! 
Super Obchody eu

Super OBCHODY

http://www.super-obchody.eu/

 

First Minute

 

 

European Commission Evropská komise

Travel time to major cities: A global map of Accessibility Cestovní doba do velkých měst: globální mapa Přístupnost

Map of land based travel time and shipping lane density Travel time to major cities (in hours and days)
Travel time to major cities (in hours and days) and shipping lane density Cestovní doba do velkých měst (v hodinách a dnech) a lodní pruhu hustota

Background Pozadí

The world is shrinking. Svět se zmenšuje. Cheap flights, large scale commercial shipping and expanding road networks all Wilderness? Only 10% of the land area is remote – more than 48 hours from a large city mean that we are better connected to everywhere else than ever before. Levné lety, rozsáhlé obchodní námořní dopravy a rozšíření silniční sítě všech poušti? Pouze 10% z rozlohy je vzdálená - více než 48 hodin z velkého města znamenalo, že jsme lepší připojen k všude jinde, než kdykoli předtím. But global travel and international trade and just two of the forces that have reshaped our world. Ale globální cestovní a mezinárodní obchod a jen ve dvou ze sil, které mají přetvořit náš svět. A new map of Travel Time to Major Cities - developed by the European Commission and the World Bank - captures this connectivity and the concentration of economic activity and also highlights that there is little wilderness left. Nová mapa Cestovní Čas Hlavní Města - vypracované Evropskou komisí a Světovou bankou - zachycuje toto připojení a koncentrace hospodářské činnosti a také zdůrazňuje, že je trochu pouští doleva. The map shows how accessible some parts of the world have become whilst other regions have remained isolated. Mapa ukazuje, jak některé přístupné části světa se staly, zatímco ostatní regiony zůstaly izolovány. Accessibility - whether it is to markets, schools, hospitals or water - is a precondition for the satisfaction of almost any economic need. Furthermore, accessibility is relevant at all levels, from local development to global trade and this map fills an important gap in our understanding of the spatial patterns of economic, physical and social connectivity. Dostupnost - ať už je to na trzích, ve školách, v nemocnicích nebo ve vodě - je předpokladem pro splnění téměř jakékoli ekonomické potřeby. Navíc, přístupnost je důležitá na všech úrovních, od místní rozvoj celosvětového obchodu a tento mapa zaplňuje důležitou mezeru v našich pochopení prostorových modelů hospodářského, sociálního a fyzického připojení.

These web pages describe the global map of accessibility, the input GIS data and a description of the underlying model that were developed by Andrew Nelson in the GEM unit in collaboration with the World Bank's Development Research Group between October 2007 and May 2008. Tyto stránky popisují globální mapu dostupnosti vstupních dat GIS a popis základních modelů, které byly vyvinuty Andrew Nelson v GEM jednotka ve spolupráci se Světovou bankou na rozvoj výzkumné skupiny mezi říjnem 2007 a květnem 2008.

What these data are and what they are not Co tyto údaje jsou a co nejsou

Accessibility maps are made for a specific purpose and they cannot be used as a generic dataset to represent "the" accessibility for a given study area. Dostupnost mapy jsou určeny pro zvláštní účely a nemohou být použity jako obecný datovém zastupovat "je" dostupnost pro danou studijní oblast. The data described and presented here were used to create an urban/rural population gradient around large cities of 50,000 or more people. The assumptions made in the generation of this accessibility map can be found in the description and data sources links on the left. If these assumptions sound reasonable for your requirements then the data are available for download . Údaje popsány a prezentovány zde byly použity k vytvoření městské / venkovské obyvatelstvo gradient kolem velkých měst 50.000 nebo více osob. Předpokladů v generaci tohoto přístupnosti mapě lze nalézt v popisu a zdroje dat odkazy na levé straně. Jestliže těchto předpokladů řádného rozumné pro své požadavky, pak jsou data k dispozici pro download. If, however, the assumptions do not match your requirements then you can use the information in these pages as well as the software and external links to create your own accessibility model. Pokud však předpokladů neodpovídají vašim požadavkům potom můžete použít informace na těchto stránkách, stejně jako software a externí odkazy vytvořit vlastní přístupnosti model.

Why was this map made? Proč byla tato mapa se?

This map was made for the World Bank 's World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography . Tato mapa byla pro Světovou banku 's Světová rozvoj Zpráva 2009 přetvoření Hospodářský zeměpis. The message of the report can be summarised as: Concentration & density. 95% of the people live on just 10% of the land "As economies grow from low to high income, production becomes more concentrated spatially. Some places—cities, coastal areas, and connected countries—are favored by producers. ... The way to get both the immediate benefits of concentration of production and the long-term benefits of a convergence in living standards is economic integration." Poselství zprávy lze shrnout takto: Soustředění & hustoty. 95% obyvatel žije na pouhých 10% půdy "Pokud hospodářství poroste z nízkého na vysoké výnosy, produkce se více soustředí prostorově. Některé objekty-městech, přímořských oblastech , a jsou spojeny se zemí-Oblíbenými producenty. ... Jak se dostat i okamžité výhody koncentrace výroby a dlouhodobém horizontu-výhody sbližování životní úrovně, je pro hospodářskou integraci. " (WDR 2009, Overview). (WDR 2009, Přehled). For measuring the concentration of economic activity, instead of using binary distinctions of rural versus urban, the report takes advantage of global accessibility measures which can be combined with data on population density to create a much finer typology which is termed the Agglomeration Index (AI). Pro měření koncentrace hospodářské činnosti, místo pomocí binárních rozdíly oproti venkovských měst, zpráva využívá globální dostupnost opatření, která mohou být kombinovány s údaji o hustotě obyvatelstva vytvořit mnohem jemnější typologie, která se nazývá aglomerace Index (AI) . The global map of travel time to major cities (cities of 50,000 or more people in year 2000) is a useful dataset in its own right, but it is also a component of the AI. This is described further in: Globální mapu cestovních čas velkých měst (města s 50.000 a více osob v roce 2000) je užitečným datovém sama o sobě, ale je také součástí AI. To je popsáno dále:

Uchida, H. and Nelson, A. Agglomeration Index: Towards a New Measure of Urban Concentration . Uchida, H. a Nelson, A. aglomerace Obsah: Na cestě k novým opatřením ze Soustředění Urban. Background paper for the World Bank’s World Development Report 2009. Pozadí papír pro Světové banky, Světové rozvoj zpráva 2009.

Uchida, H. and Nelson, A. (accepted) Agglomeration Index: Towards a New Measure of Urban Concentration. Uchida, H. a Nelson, A. (přijaté) aglomerace Obsah: Na cestě k novým opatřením pro městské koncentrace. In: Guha-Khasnobis, B. (Ed), Development in an Urban World, UNU-WIDER, pxxx-xxx. In: GUHA-Khasnobis, B. (Ed), rozvoj v Urban World, UNU-ŠIRŠÍ, pxxx-xxx.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Původní text v jazyce anglicky:
The global map of travel time to major cities (cities of 50,000 or more people in year 2000) is a useful dataset in its own right, but it is also a component of the AI. This is described further in:
Navrhnout lepší překlad
 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 40
Celkem: 3753289
Měsíc: 37953
Den: 1068