Jdi na obsah Jdi na menu
 


DIRECT MATCHES

21. 6. 2009

translate.google.com/translate 

 

  http://www.directmatches.com/default2.asp?site=pesak

 
                     
             
PROFILE OF THE MONTH WINNERBusiness People
Business Events
Yellow Pages
Fred Owusu
East Rutherford , NJ
 
Jimmy Aldridge
Swansea, SC
 
 
   
Harleyguy
Welcomes You!

Jay is an Esta... More

 
 
View My Video
 
View My Video
  ebmtgag   trespret    
 
Username    
  Password    
forgot your password?  
 
 
 
TOP VIDEOS
 
   
Randy Casados
Aroura, CO
   
 

About Directmatches | Your Privacy | Terms of Use | Help | Contact Us | Report Spam


©Copyright 2004 - 2009 directmatches.com Corporation

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

 

   
 
Support Desk Podpora Stolní

Open the Floodgates to a Wealth of Targeted, Ready-to-Act Web Traffic and Eager Visitors By Targeting This "Secret Spot"... Otevřete Floodgates k bohatství Zacílené, Ready-to-Web zákona o provozu a dychtivě Návštěvníci zaměřením Tento "Secret Spot" ...

Discover How You Can Grab the Most Visible, Desirable Marketing Area on Any Website and Turn it Into Your Personal Sales Machine Without Spending One Cent of Your Money! Objevte How You Can Chyť nejviditelnější, Žádoucí Marketing prostoru na jakékoliv webové stránky, a učinit z něj Osobní Prodej stroje bez útraty jeden cent na Vaše peníze!

Dear Fellow Marketer, Vážení spoluobčané Marketér,

I've just put the finishing touches on a brand new advertising exchange program that COMPLETELY CRUSHES every other link exchange, banner exchange and other ad trade services out there. Jsem dal završen na zbrusu novou reklamní výměnný program, který zcela drtí každý druhý odkaz výměny, výměna banneru a dalších reklamních obchodních služeb tam.

How can I be so sure? Jak můžu být tak jistý?

Because this is the only program of its kind that precisely targets an area that all customers see - but very few webmasters or marketers know how to take advantage of for premium ad exposure! Protože to je jediný program svého druhu, který právě cíle, oblasti, která všem zákazníkům vidět - ale jen velmi málo nebo webmasters marketingoví umět využít pro prémii reklamy!

The Header! Záhlaví!

The header is that large graphic that's placed at the very top of a website - way "above the fold" where your customer's eyes are instinctively directed every time they load a web page. Hlavička je v tom, že to je velký grafický umístěna na samém vrcholu webové stránky - cesta "nad násobku", kde se vaše oči jsou zákazníkovi instinktivně směřuje pokaždé, když načtení webové stránky.

99% of web marketers use this area to put a glaringly large graphic with the name of their site, perhaps their mug and a neat little tag line. 99% internetových obchodníků využití tohoto prostoru, aby oslnivě velký grafický s názvem svých stránkách, snad jejich džbánek a úhledný malý značku line. In fact, headers are so common these days that it never occurred to people how valuable that area really was... Ve skutečnosti jsou to hlavičky společné těchto dnech, že nikdy nenapadlo, že lidé, jak cennou oblast opravdu bylo ...

Let's think about this for a minute... Pojďme si myslíte o tomto na chvíli ...
  • The header is one of the first pieces of a page to load - making it the first thing your visitor's eyes often focus on while the rest of the page is downloading. V záhlaví je jeden z prvních kousků z Stránka se načítá - což je první věc, váš návštěvník oči se často zaměřují na zatímco zbytek stránky je stahovat.
  • The visitor has already clicked on the website in a search engine results page or a pay-per-click ad. That means they're looking for information and considering a purchase right then! Návštěvníka již klikli na webových stránkách ve výsledcích vyhledávače stránku nebo Pay-per-klikněte na reklamu. To znamená, že hledáte informace a uvažujete o koupi té správné!
  • A header ad won't annoy or distract a visitor the way some popups or hover ads can. That means they're far more interested and likely to click when they're viewing an ad that is, literally, part of a website (and not like an afterthought splashed up there to try and earn a few pennies!) A hlavička reklama nebude obtěžují nebo rozptylovat návštěvník cestu některých oken nebo hover reklamy. To znamená, že jsou daleko více zajímají a které by mohly klepněte když jste zobrazování reklamy, která je doslova část webové stránky (a ne jako nápad stříkající tam vyzkoušet a vydělat pár haléře!)

Header Ads are the Answer to "Banner Blindness" Header reklamy jsou Odpověď na "Bannerová slepota"

Banner blindness is the term used to describe website visitors who simply don't see your banner ad on a website, because they're so accustomed to seeing banner ads, they've blocked them out of their mind. Banner slepotu je termín používaný k popisu webových stránek návštěvníky, kteří prostě nevidíte bannerové reklamy na internetových stránkách, protože nejsme tak zvyklí na vidění bannerové reklamy, které jste zablokován je mimo jejich mysl.

It's like me asking you - what's the last commercial you saw on TV? Je to jako byste mi dotazem - jaký je poslední obchodní jste viděl v televizi?

You have no idea, right? Nemáš ponětí, co? That's because we're so used to seeing commercials, they hardly ever get our attention! To je proto, že jsme tak použít k shlédnutí reklamy, ale téměř nikdy si naši pozornost!

Banner ads are the same way. Bannerové reklamy jsou stejně. Some people have tried to counteract the effects of banner blindness by creating ads in different sizes and lengths... Někteří lidé se pokoušeli o vyrovnání účinků banner slepotu vytvořením reklamy v různých velikostech a délkách ...

But it all leads back to the same problem. People don't want to be sold to, and as a result, they ignore most forms of advertising designed to part them from their money as quickly as possible. Ale to všechno vede zpět na stejný problém. Lidé nechtějí být prodány, a v důsledku toho, že ignoruje většinu forem reklamy navržen tak, aby část z nich své peníze co nejrychleji.

Header Ads are different - because instead of appearing as a banner within someone else's header - the ad is the header itself! Header Reklamy jsou různé - proto, že místo je jako banner do někoho jiného hlavičku - je reklama v záhlaví sama!

Imagine How This Kind of Advertising Could Make Your Competitors Crumble! Představte si, jak tento druh reklamy může Vaše Soutěžitelé rozpadat!

So, for example, someone looking for a heartburn remedy might not click your pay per click ad, or your link on someone else's site, or your banner... Tak například někdo zájem o pálení žáhy nápravu, nemusí platit za kliknutí na vaši reklamu na příkaz nebo váš odkaz na cizí stránky, nebo Váš banner ...

In fact, they might click your competitor's site. Ve skutečnosti by mohly klepněte na konkurenční stránky. But if your competitor joined our network too, you could very well see YOUR ad as THEIR website header! Ale pokud váš konkurent vstoupily naše síť příliš, můžete velmi dobře vidět vaši reklamu, jak své webové stránky hlavičku!

The customer is intrigued... Zákazník je intrikoval ... they click... kliknutí ... and TA-DA! a TA-DA! You have a new customer. Jste nový zákazník.

Simple, but Ruthlessly Efficient. Jednoduchý, ale bezohledně efektivní.

But that's not even the half of it... Ale to není ani polovina toho ... I grabbed this next little gem straight out of an old marketing tactic that everyone LOVES. I uchopil této další malý klenot rovnou ze starého marketingu taktika, že se všichni lásky.

You Keep 100% Of The Credits from Your Referrals Too! Nechte si 100% přidělených prostředků z vašeho Referrals Moc!

When you refer someone, and they join, you double the advertising credits - so your header could be displayed on twice as many websites throughout the network! Když někoho odvolat, a oni se připojit, můžete zdvojnásobit reklamní kredity - tak, aby vaše hlavičky může být zobrazen na dvakrát tolik stránek v celé síti!

Your friend gets a valuable (and free!) advertising service - and you get twice the number of credits to expand your virtual empire. Váš přítel obdrží hodnotné (a zdarma!) Reklamní služby - a získáte dvojnásobek počtu kreditů pro rozšíření svého virtuálního impéria.

Plus, your referrals go two levels deep - so not only do you earn credits for yourself for people you refer, but you also earn credits for people they refer as well! Plus, vaše doporučení jít dvě úrovně hluboko - tedy nejen Vás vydělávat kredity pro sebe pro osoby, které doporučujete, ale také vydělávat kredity pro lidi, ke kterým se vztahují stejně!

I don't know of any advertising exchange that's fairer than that! Nevím o žádné reklamy, že výměna je spravedlivější než!

In fact, it's like a VIRAL MARKETING AVALANCHE! As you refer more and more people, you get to watch as your credits continue to double - giving you greater ad reach than any old link exchange ever could! Ve skutečnosti je to jako virová MARKETING Lavinové! Jak odkazovat více a více lidí, dostanete se dívat, jak vaše kredity nadále dvojí - dává vám větší dosah než jakákoli reklama starý odkaz výměnu vůbec mohl!

Plus, HeaderAds.com is a FREE Service! Plus, HeaderAds.com je služba zdarma!

It's FREE to join, free to advertise and free to promote. You will never be billed for HeaderAds or any advertising you get as a result. Je zdarma ke vstupu zdarma inzerovat zdarma a propagovat. Byste nikdy nebudou účtovány HeaderAds nebo jakoukoliv reklamu dostanete jako výsledek.

The fact is - I want you to experience the thrill of Highly Targeted Marketing Exposure that only comes from getting the kind of premium placement that HeaderAds provides. Skutečnost je - chci, abys zažít vzrušení z vysoce cílenou Marketing Expozice, která přichází jen od získání takové pojistné, že umístění HeaderAds poskytuje.

Enter your name and e-mail address to sign up now! Zadejte Vaše jméno a e-mailové adresy a přihlaste se nyní! Your personal information will not be shared or sold to any third parties: Vaše osobní údaje nebudou sdíleny či prodány třetím osobám:

First Name: Jméno:
Your Email: Váš e-mail:

I read and agree to the legal terms of this web site Četl jsem a souhlasím s právními podmínkami tohoto webu


Stop spinning your wheels looking for an advertising avenue that really works and delivers on its promises. Join HeaderAds.com now for free and start promoting in a way that gets you noticed - guaranteed! Stop přádelnictví vašeho kola hledáte reklamní avenue, že opravdu funguje a splní své sliby. Připojit HeaderAds.com nyní zdarma a začít podporovat, a to způsobem, který vás všimli - zaručena!

To your advertising success! Chcete-li vaše reklama úspěch!

Leon Klepfish Leon Klepfish
CEO - Klepfish Advanced Technologies LLC CEO - Klepfish Advanced Technologies LLC

PS If you're ready to experience the full impact of an ad campaign that converts like wildfire, without spending one dime of your own money , join HeaderAds.com for free right now. PS Pokud jste připraveni prožít plný dopad na reklamní kampaň, která převádí jako oheň, a to bez trávení deseticent své vlastní peníze, připojit HeaderAds.com zdarma hned teď. You can start seeing your ad at the top of other sites in no time, and just imagine what that kind of visibility could do for your business! Můžete začít prohlížet vaše reklama v horní části stránky v jiné době a jen představit, co tento druh zviditelnění mohl udělat pro vaše podnikání!

PPS Don't forget, when you refer others to HeaderAds.com, not only do you earn 100% of the credit when they sign up, but you also earn extra credits when their referrals sign up too! PPS Nezapomeňte, že když se vztahují jiné HeaderAds.com, nejen si vydělat 100% z úvěru, pokud se zaregistrujete, ale také vydělávat další kredity, když jejich doporučení podepsat taky! That's 2 extra tiers of ad visibility you won't find anywhere else! To je 2 extra úrovněmi reklama viditelnosti budete nenajdete nikde jinde! 
   
 
 
 
 
 

 

 

Product Nahraj Beta

 http://72.14.221.132/translate_c?hl=cs&u=http://search.live.com/productupload/Default.aspx&usg=ALkJrhg5ZyjZPq2QQT2h1XqkVpzUnyic2w

 

Webmaster Center Webmaster Center

 
 
 
 
 
 
Původní text v jazyce anglicky:
I've just put the finishing touches on a brand new advertising exchange program that COMPLETELY CRUSHES every other link exchange, banner exchange and other ad trade services out there.
Navrhnout lepší překlad