https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Archív - Alexa is Wrong or Different t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


Alexa is Wrong or Different

9. 7. 2008

 

http://www.cartoonbarry.com/atom.xml

http://www.cartoonbarry.com/wed_development/

Main Hlavní

June 19, 2008 19. června 2008

Alexa is Wrong or Different Alexa je špatné, nebo různé

Yesterday, someone asked me if the Search Engine Roundtable 's traffic is down. Včera se někdo ptal se mě, jestli vyhledávače kulatý stůl 'je provoz je dolů. I said no, why? Řekl jsem ne, proč? He explained that the Alexa chart showed a decline in traffic. Ten vysvětlil, že Alexa graf vykázal pokles dopravy.

I decided to plot that graph with true Google Analytics data, to see if there was a decline. Rozhodl jsem se, že pozemek graf s pravdou Google Analytics data, aby zjistili, zda došlo k poklesu. Here it is: Tady to je:

Alexa Data Bad

The bolder blue line is Google Analytics and the chart behind it is from Alexa. Na tučnější modrá čára je Google Analytics a grafu za ním je od Alexa. I just overlaid the Google Analytics line over Alexa. Jen jsem obložil Google Analytics linie nad Alexa.

So what is with the decline in Alexa in May? Tak co je s poklesem Alexa v květnu? Alexa updated their ranking system. Alexa aktualizováno jejich systém hodnocení. So the new chart, I guess, wasn't normalized with the old chart. Takže nové schéma, myslím, nebylo normalizované podle starého schématu.

May 7, 2008 7. května 2008

Silly Rabbit - Pixels Are For Kids Hloupé Králík - pixely jsou Pro děti

Moje Reklamy - Messy So I got these ads on The Search Engine Roundtable but I am having problems with one. Takže mám tyto reklamy na vyhledávací portál kulatého stolu, ale já jsem s problémy s jedním.

The Google ads have this hidden pixel for DoubleClick tracking purposes. Google reklamy se toto skryté pixel na DoubleClick sledovací účely. It is a 1x1 pixel. Jedná se o 1x1 pixelů. The 1x1 pixel, 3 out of 8 times, messes up the ad layout. Na 1x1 pixel, 3 z 8 krát, zmatky po umístění reklamy. What do I mean? Co tím myslím? Well, when the Google ad is displayed in 3 of the 8 sections, the 1x1 pixel seems to push the other ads down. No, když se Google reklama se zobrazuje ve 3 z 8 částí, z nichž 1x1 pixelu zdá dotlačit ostatní reklamy dolů.

Let me illustrate... Dovolte mi ilustraci ... X marks the spot of the ad location where the 1x1 pixel messes up the other ads. X označuje místo na reklamu místo, kde 1x1 pixelu zmatky do jiné reklamy. O marks the spots where the 1x1 pixel does NOT mess up the other ads. O ochranné známky skvrn, kdy 1x1 pixelu nemá bordel do jiných reklam.

XO
XO
XO
OO

If the Google ad is displayed in any of the X positions, then it messes up the other ads. Pokud Google reklama se zobrazuje v každém z X místa, pak to zmatky do jiné reklamy. I tried adding display none and absolute to fix the issue, but it did not work. Snažil jsem se přidat žádný displej a absolutní opravit problém, ale to nefunguje.

Any thoughts out there? Jakékoli myšlenky tam?

Otherwise, I need to have Google send me a different tracking technique - which is doable. Jinak se musíte mít Google, pošlete mi různé sledovací techniky - který je uskutečnitelný.

What is with the title? Co je to s titulem? Not sure. Nejste si jisti. I kept thinking... Jsem si myslel ... "Messy Pixel" and it reminded me of Trix for some reason. "Messy Pixel" a připomněla mi Trix z nějakého důvodu.

April 9, 2008 9. dubna 2008

JavaScript Version of Super Mario Brothers JavaScript verze Super Mario Brothers

Super Mario v JavaScriptu From a coding perspective, this is pretty wild. Z kódování perspektivu, je to dost divoké. This guy coded Super Mario in JavaScript . Ten chlap kódovány Super Mario v JavaScriptu. Well, it is not the whole game, but it is a lot of it. No, to není celý zápas, ale to je hodně na to.


The compressed version of the JS code is 14kb. Komprimované verzi tohoto JS kód je 14KB.

Here's an experiment in keepings things small and confined to one Javascript file. Zde je experiment v keepings věci malé a omezené na jednu Javascript souboru. There are no external image files or anything, everything is rendered with Javascript using either canvas elements or old fashioned div-making tactics (for IE). Neexistují žádné vnější obrazových souborů nebo cokoli, všechno je vydán s pomocí Javascriptu buď plátno prvků nebo staromódní div-vytváření taktiky (pro IE). The sprites are stored in custom encoded strings in a format that only allows 4 colors for each sprite but in turn only takes up around 40-60 bytes per sprite. Na sprite jsou uložena v zakódované vlastní smyčce ve formátu, který umožňuje pouze 4 barvy pro každý sprite, ale zase jen zabírá zhruba 40-60 bytů za sprite.

We also have MIDI music embedded as base64-encoded data: URI's. Máme také MIDI hudba vložené jako base64-encoded data: URI je. No music for IE, though, and it seems all the other browsers each have different, minor problems with it, but it sort of works. Ne hudbu pro IE, i když, a zdá se, všechny ostatní prohlížeče mají různé drobné problémy s ní, ale to tak nějak funguje.

Pretty crazy, play one version over here or check his blog for other sizes and versions. Docela šílené, hrát jednu verzi sem nebo kontrolovat jeho blog na jiných velikostech a provedeních.

January 31, 2008 31. ledna 2008

Browsershots - Test Your Site in Dozens of Browsers Browsershots - Otestujte svoje místo v Desítky Prohlížeče

A RustyBricker sent this to me, Browsershots . A RustyBricker poslal mi to, Browsershots. It basically asks you for a web address and then it will capture screen captures of your site in dozens and dozens of browsers with dozens of operating systems and dozens of other variables like screen resolutions. V podstatě se zeptá na webovou adresu a pak to bude zachycovat obrazovku zachytí na vaše stránky v desítky a desítky prohlížečů se desítky operačních systémů a desítky dalších proměnných, jako je rozlišení obrazovky.

The Search Engine Roundtable doesn't look too bad in Epiphany 2.20 / Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) or Iceweasel 2.0.0.10 / Debian 4.0 (Etch) . The Search Engine Kulatý stůl nevypadá špatně ve Zjevení 2,20 / Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) nebo iceweasel 2.0.0.10 / Debian 4.0 (etch).

I think the CSS needs some help in MSIE 5.5 / Windows 2000 , don't you? Myslím, že CSS potřebuje nějakou pomoc v MSIE 5,5 / Windows 2000, nejsou ty?

Very neat and useful tool to leave you with before my flight. Velmi hezké a užitečné nástroje na dovolené jste se před svým letem.

January 17, 2008 17. ledna 2008

Programming Glitch Costing $7,500,000 Programování Glitch nákladů $ 7.500.000

Peníze Many of you know I live in the wonderful world of web programming. Mnoho z vás vím, že jsem žít v nádherné svět na webové programování. Yea, 90% or more of our (RustyBrick) monies come from building out web based applications for specific needs. Ano, 90% nebo více z našich (RustyBrick) peníze pocházejí z budovy ven webových aplikací založených na specifické potřeby. Along with that comes writing software that bills, charges, refunds, etc money from users automatically. Spolu s tím přichází psaní software, který účtů, poplatky, náhrady, atd. peníze od uživatele automaticky.

Now, as you read this, and seeing the title of the post, you might think that RustyBrick coded something that blew up and cost someone or several hundred people $7,500,000. Tak, jak budete číst tuto, a když se název místa, můžete si myslí, že RustyBrick zakódované něco, co vybuchla a náklady někoho nebo několik set lidí 7500000 dolarů. No, we did't. Ne, my did't. But I can point fingers and say this guy did . Ale můžu bod prsty a říct ten chlap udělal.

And I quote: A cituji:

It turns out due to my excessively fat fingers, nearly every one of our customers has been seriously over-billed in the last 12 hours. Ukazuje se, kvůli mé příliš tlusté prsty, téměř každý z našich zákazníků byl vážně nad-účtovány za posledních 12 hodin.

Yea, he billed over 10,000 customers a total of $7,500,000 in 12 hours. Ano, je účtováno více než 10000 zákazníků celkem 7500000 dolarů v 12 hodin. How so. Jak tak. Well, I would summarize but if you read his blog post, I am sure it will be more enjoyable for you. No, já bych shrnout, ale pokud si přečíst jeho blogu, jsem si jist, že bude více zábavy pro Vás. Especially, if you are a coder. Zvláště, pokud jste programátor.

December 6, 2007 6. prosince 2007

DejaClick: Web Site Test Case Scenarios for Developers DejaClick: Web Site Test Case Scénáře pro vývojáře

One of the RB'ers told me they have been using DejaClick , a Firefox extension, for automating test scenarios on the web sites. Jedním z RB'ers mi řekl, co byly pomocí DejaClick, což je pro Firefox, automatická testovací scénáře na webových stránkách.

Basically, you have the tool record your clicks and actions. V podstatě máte k dispozici nástroj pro záznam klikání a akcí. You then save that to a file and you can play it again. Ty pak s tou výjimkou, že do souboru a můžete hrát znova. For example, if I want to make sure my contact us form works, I can run a test scenario for it and play it over again when I want to run the test. Například, pokud chci, aby se ujistil, můj kontakt formou práce, mohu spustit testovací scénáře na to a hrát to znovu a znovu, když chci spustit test. It saves time. To šetří čas. Here is a video that shows it in action: Zde je video, které ukazuje, že v akci:

 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch


ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 25
Celkem: 3635814
Měsíc: 36166
Den: 1274

 
 

 
ll_r="pesakova";ll_hc="#545454";ll_tc="#545454";ll_cc="#e89d2b";ll_dc="#7f8091";ll_w="";ll_nf="0";ll_nc="0";ll_nh="0";ll_nm="0";ll_np="0";ll_pa="0";ll_nt="0";ll_wt="1";ll_fw="1";ll_n="6";ll_cl="";ll_s="w";